Ochrona praw własności intelektualnej i walka z podróbkami i piractwem.

Cena :
450 PLN (firmy stowarzyszone) oraz 650 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce oraz Ambasada Francji w Polsce
maj? przyjemność zaprosić Państwa na konferencję:
Jak walczyć z podróbkami?

Walka z podróbkami została ustanowiona jako priorytet przez większość dużych państw, ostatnio Chiny czy Stany Zjednoczone podjęły ambitne działania w walce z oszustwem w tej dziedzinie.
Dla francuskiego Ministerstwa finansów, jest to działanie priorytetowe, została nawet utworzona sieć walki z podróbkami i piractwem. Polska została uczulona na ten problem, szczególnie podczas szczytu Weimarskiego pomiędzy Ministrami finansów, który odbył się w Warszawie w lipcu tego roku.

Konferencja 9 listopada ma podwójny cel: z jednej strony pomóc firmom w ochronie ich praw własności intelektualnej poprzez spotkania z przedstawicielami instytucji działaj?cych w tej dziedzinie, z drugiej zaś strony uświadomić im ryzyko, z jakim wi?że się sprzedaż podrabianych produktów.

Prelegentami na tej konferencji s? przedstawiciele państwowych instytucji, ale również kancelarii adwokackich, którzy postaraj? się wytłumaczyć nam procedurę, dzięki której firmy mog? chronić swoje znaki towarowe, patenty, itd. Przedstawiciele departamentu ceł, policji oraz Ministerstwa sprawiedliwości postaraj? się przybliżyć nam jak wygl?da postępowanie w przypadku naruszenia ww. praw. Ponadto, kilku prelegentów z Francji podzieli się z nami francuskim doświadczeniem w dziedzinie walki z podróbkami.

Informacji dla prasy udziela:
Magdalena Szymańska, tel.: (+22) 696 75 86, 0 507 121 269.

Patroni medialni:

WPROST

PROGRAM
KONFERENCJI NA TEMAT OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ,
  WALKI  

Z PODRÓBKAMI I PIRACTWEM

8h00  Otwarcie konferencji: R. Nowakowski, K. Szlubowska, M. Tran-Van

8h30  Union des fabricants (Francuska organizacja zrzeszaj?ca firmy i federacje zawodowe wszystkich sektorów)Dyrektor generalny Christine Laï
Wstęp: francuskie doświadczenie w dziedzinie walki z podróbkami, jak powstała Union des Fabricants, jej rola w ochronie praw własności intelektualnej.

9h00  Urz?d Patentowy, Prezes Alicja Adamczak
Systemy ochrony własności przemysłowej.

9h40  Ministerstwo Kultury, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Wojciech Dziomdziora
Polityka Państwa Polskiego w zakresie ochrony praw autorskich - międzyresortowy zespół ds. przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych.

10h10  Przerwa na kawę

10h30  Kancelarie adwokackie:
Doświadczenie w postępowaniach karno i cywilnoprawnych Mec. Szoszuk (Wardyński i Wspólnicy)
Konsekwencje wejścia Polski do UE i nowe możliwości i praktyka, Mec. Szczepanowska-Kozłowska (Linklaters)
Oznaczenia geograficzne, Mec. Grygo (Łaszczuk, Polimirski, Korcz i Wspólnicy)
Gide Loyrette Nouel

12h30Lunch

13h30  UOKiK, Wiceprezes Jarosław Maćkowiak, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji Piotr Mück
Ryzyko zwi?zane z podrabianymi towarami dla konsumentów i konkurencji

14h  INPI (Francuski Urz?d Patentowy), Marion Guth
Rola INPI: zwiększenie pomocy dla małych i średnich firm w uzyskaniu i ochronie praw własności intelektualnej we Francji

14h15  CNAC (Francuski narodowy komitet walki z podróbkami), Marion Guth
CNAC: rz?dowa walka z podróbkami we Francji

15h00  Przerwa na kawę

15h15  Ministerstwo finansów – Departament Ceł,
Praktyczne aspekty ochrony praw własności intelektualnej w oparciu o Rozporz?dzenie Unii EuropejskiejNr.1383/03 dotycz?ce procedur granicznych., Kierownik Zespołu ds. Ochrony Praw Własności Intelektualnej Iwona Mońko
Prezentacja nowej bazy celnej dotycz?cej podróbek, Bożena Wloch
Walka z podróbkami – aspekty operacyjne, Henryk Korycki

16h00  Komenda Główna Policji, Podinspektor Jan Hajdukiewicz
Działania Policji w dziedzinie zwalczania naruszen praw autorskich i przemysłowych.

16h45  Ministerstwo Sprawiedliwości (45 min),    Sędzia Dariusz Sielicki

17h30   Ministerstwo finansów FR, Departament Ceł- Oddelegowany Sędzia do misji s?dowych w kwestiach celnych, szef SNDJ (Państwowego korpusu s?dowego wydziału celnego)
Bruno Dalle
Kwestie dotycz?ce s?dowych aspektów celnych, rekwizycje s?dowe, postępowanie s?dowe.

Koniec 18h30

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!