Ochrona pracodawcy przed skutkami nieuczciwych działań pracowników


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Jak zapobiegać negatywnym zjawiskom, zabezpieczyć dane i prowadzić postępowanie naprawcze ? Dwie części seminarium i dwóch partnerów : Dentons i Calan

 

>

CZĘŚĆ I - Dentons

Ochrona pracodawcy przed skutkami nieuczciwych działań pracowników – zapobieganie negatywnym zjawiskom, zabezpieczenie danych, postępowanie naprawcze

Do kogo skierowane jest seminarium?

Zapraszamy członków zarz?dów, kadrę zarz?dzaj?c?, dyrektorów finansowych, specjalistów ds. compliance, prawników korporacyjnych (in-house lawyers).

1. Ufamy naszym ludziom, ale…

Jak zabezpieczyć firmę przez nieuczciwości? pracowników?

 • Jak przygotować regulaminy i polityki wewnętrzne?
 • Jak uzyskać prawo do monitorowania poczty elektronicznej i danych gromadzonych na komputerach pracowniczych?
 • Jakie zasady obowi?zuj? w zakresie poszanowania prywatności pracowników?
 • Czy umowy o zachowaniu poufności stanowi? dobre zabezpieczenie?
 • Jak należy rozumieć zasadę adekwatności zastosowanych środków?

2. Houston – mamy problem!

Jak postępować w sytuacji, kiedy spółka jest zagrożona działaniami swoich pracowników?

 • Zasady prowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniaj?cego
 • Ochrona spółki przed ujawnieniem informacji mog?cych narazić jej interesy na szkodę
 • Znaczenie tajemnicy radcowsko – adwokackiej w postępowaniu wyjaśniaj?cym
 • Ochrona pracowników informuj?cych o nieprawidłowościach
 • Stosowanie kar dyscyplinarnych oraz zwolnienia
 • Dokumentacja postępowania wyjaśniaj?cego
 • Programy naprawcze
 • Obowi?zki informacyjne wobec organów państwowych.

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie seminarium omówimy sposoby zabezpieczenia firmy na wypadek nieuczciwych działań jej pracowników, jak również zasady skutecznego prowadzenia postępowania wewnętrznego będ?cego następstwem rozmaitych przyczyn, jakie potencjalnie mog? wyst?pić w każdej firmie: nadużycia pracownicze, przestępstwa na terenie firmy, wypadki przy pracy, sytuacja kryzysu medialnego, kontrola ze strony organów władzy, itp.

Oprócz metod prowadzenia postępowania wewn?trz firmy lub przez podmioty zewnętrzne, przedstawimy kwestie ochrony tajemnicy w przedsiębiorstwie, potencjalne ryzyka zwi?zane z naruszeniem praw pracowniczych i inne powi?zane zagadnienia.

Dowiecie się Państwo, czy firma ma obowi?zki w zakresie gromadzenia informacji w czasie postępowania wewnętrznego i kiedy powinna zawiadomić o wynikach postępowania stosowne władze.

Prowadz?cy podziel? się praktycznymi informacjami i swoim doświadczeniem w zakresie równoległego prowadzenia postępowań wewnętrznych z tocz?cymi się postępowaniami: karnym, cywilnym i pracowniczym, itp. Podpowiedz?, w jaki sposób efektywnie wykorzystać wiedzę i zasoby firmy, tak aby postępowanie wewnętrzne było sprawne i skuteczne.

Prelegenci:

Agnieszka Wardak, adwokat, partner w kancelarii Dentons

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów s?dowych oraz w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym w regulacjach dotycz?cych przestępstw „białych kołnierzyków”, doradztwie kryzysowym i problematyce compliance - zgodności firmowych procedur i działań z przepisami prawa.

Przygotowuje analizy sytuacji kryzysowych, strategie ich skutecznego rozwi?zania i wewnętrzne procedury zapobiegaj?ce kryzysom. Doradza w nietypowych sytuacjach będ?cych zagrożeniem dla ci?głości funkcjonowania firmy i dla jej reputacji rynkowej. Reprezentowała, między innymi, międzynarodowe koncerny w postępowaniach zwi?zanych z wypadkami przy pracy, w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania w sprawach przeciwko kierownictwu firmy, doradzała także w projektach zwi?zanych z ustaleniami parlamentarnej komisji śledczej.

Agnieszka Wardak jest adwokatem od 2002 roku. Ukończyła Uniwersytet Szczeciński (magister prawa, 1998) oraz podyplomowe studia z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie w Sztokholmie (2005). Dwukrotnie przebywała na stypendiach w USA: na Case Western Reserve University, Cleveland (1993) oraz na Columbia University, Nowy Jork (2002–2003). Języki: polski, angielski, hiszpański.

Aleksandra Minkowicz – Flanek, radca prawny, Counsel w kancelarii Dentons

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa korporacyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień grupowych, systemów wynagrodzeń oraz prawno-pracowniczych aspektów transakcji korporacyjnych. Negocjuje z przedstawicielami pracowników, współtworzy dokumentację transakcyjn?, doradza w transgranicznych stosunkach prawno-pracowniczych.

Regularnie publikuje, występuje na konferencjach i prowadzi szkolenia dla naszych klientów w zakresie zagadnień zwi?zanych z prawem pracy.

W oparciu o pozytywne opinie klientów oraz konkurencji Aleksandra jest rekomendowana w dziedzinie prawa pracy w Polsce w międzynarodowych rankingach prawniczych Chambers Europe 2012 oraz PLC Which Lawyer? 2013.

Aleksandra jest radc? prawnym od 2007 roku. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (magister prawa, 1999) oraz Studium Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (2003). Języki: polski i angielski.

Partner merytoryczny :

  

CZĘŚĆ II - Calan :

Podczas seminarium pokażemy rozwi?zania opisanych powyżej problemów, zgodne z najlepszymi praktykami w tym zakresie. Przedstawimy je na przykładzie analizy przypadków (case study), z którymi mieliśmy do czynienia w trakcie licznych dochodzeń gospodarczych.  

Program :

1. Identyfikacja nadużyć czyli szukanie igły w …

Wykrywanie podejrzanych transakcji

 • Dział kontroli wewnętrznej i jego rola
 • Szacowanie ryzyka nadużyć
 • Wskazówki nadużyć
 • Komputerowa analiza danych (data mining)
 • Systemy ci?głego monitoringu („continous monitoring systems”)
 • Whistle blowing – wady i zalety.

2. Zawsze zostaje jakiś ślad… cyfrowy.

Uzyskiwanie dowodów nadużyć w postaci cyfrowej

 • Kopia binarna i odtwarzanie danych z dysku
 • Monitoring komputerów podejrzanych pracowników
 • Dokonywanie kopii binarnej poprzez serwer – wady i zalety
 • Uzyskiwanie danych – inne strategie działania
 • Przygotowanie systemu firmy do instalacji programu monitoruj?cego i innych
 • Automatyczne przeszukiwanie uzyskanych danych

Dlaczego warto uczestniczyć?

Obecnie, nadużycia gospodarcze s? jednym z największych zagrożeń dla każdej firmy – mog? doprowadzić do upadku nawet te przedsiębiorstwa, które, jak to się mówi: „s? za duże żeby upaść” (vide Enron, Barings Bank, Lehman Brothers i inne).

Jak się bronić? Problem w tym, że nieuczciwy pracownik przeprowadza nielegaln? transakcję wtedy, kiedy może stworzyć pozory jej legalności (w papierach zazwyczaj wszystko się zgadza) oraz kiedy może j? ukryć wśród wielu innych, całkiem legalnych transakcji. Jak zatem wyłuskać podejrzan? transakcję wśród tysięcy innych?

Kolejny problem zaczyna się po zidentyfikowaniu podejrzanej transakcji. Na tym etapie zazwyczaj operujemy szeregiem przesłanek, które z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem wskazuj? na nieprawidłowości. Ale   co dalej? Jak zebrać twarde dowody, które: a) mog? wskazywać na udział innych pracowników b) będ? mogły być wykorzystane w s?dzie?

Prelegent :

Wojciech Dudziński – Partner działu ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym firmy Calan & Associes Sp. z o. o., właściciel   firmy Fraud Control oraz redaktor naczelny Magazynu Nadużyć.pl (serwisu zajmuj?cego się problematyk? nadużyć gospodarczych w firmach)

Wojciech Dudziński posiada znacz?ce doświadczenie z zakresu audytu, finansów, prowadzenia dochodzeń gospodarczych oraz informatyki śledczej. Spędził wiele lat pracuj?c w dziale podatkowym i prawnym oraz finansowym takich firm jak PWC oraz Deloitte & Touche. Przez wiele lat pracował także w dziale ds. wykrywania nadużyć gospodarczych Deloitte & Touche, gdzie przeprowadził wiele udanych dochodzeń gospodarczych zarówno w Polsce jak i zagranic?. Jego międzynarodowe doświadczenie zawiera między innymi prowadzenie dochodzeń gospodarczych dla:

 • Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie
 • SEC ( US Security Exchange Commission) przeciwko ABB Ltd oraz ABB Vetco Grey w Kazachstanie i Azerbejdżanie
 • Sektora bankowego na Łotwie

W Polsce, Wojciech Dudziński doradzał, w zakresie zwalczania nadużyć, wielu firmom ze wszystkich istotnych sektorów gospodarki

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!