Ochrona interesów firmy w przypadku nadużyć


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium poświęcone zagadnieniu, jak prowadzić postępowania wewnętrzne w przypadku wykrycia nadużyć?

 

>

Straty wynikaj?ce z nadużyć dotykaj?cych firmy bywaj? liczone w milionach, zwłaszcza jeżeli nadużycia wyjd? na światło dzienne, co może   narazić firmę na utratę reputacji czy spadek zaufania klientów i kontrahentów. Nadużycia mog? prowadzić do wszczęcia postępowania s?dowego, zwłaszcza gdy nadużycie poza nieetycznym zachowaniem stanowi także przestępstwo.  

Źródła nadużyć mog? być zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Nadużycia mog? być również pochodn? błędnej strategii czy niewłaściwej organizacji działania spółki.
  
Jednym z narzędzi chroni?cym przedsiębiorstwo przed nieprawidłowościami s? postępowania wyjaśniaj?ce i kontrole wewnętrzne.  
  

Dlaczego warto uczestniczyć w seminarium?

Udział w seminarium pozwoli uzyskać niezbędn? wiedzę na temat zarz?dzania ryzykiem gospodarczym wewn?trz organizacji. Omówione zostan? zalety oraz zasady skutecznego prowadzenia postępowania wewnętrznego, będ?cego następstwem rozmaitych przyczyn, jakie potencjalnie mog? wyst?pić w każdym przedsiębiorstwie: nadużycia pracownicze, przestępstwa na terenie firmy czy wypadki przy pracy itp.

Do kogo skierowane jest seminarium?  
Do udziału w seminarium zapraszamy szefów firm, członków zarz?du, prawników w firmach, specjalistów IT, dyrektorów HR, pracowników działów kontroli wewnętrznej.  

Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

W programie:

  • Co robić, gdy mamy podejrzenie wyst?pienia nadużyć w firmie?
  • Jakie działania podj?ć, aby zabezpieczyć interesy firmy?
  • Jak i dlaczego prowadzić postępowania wewnętrzne?
  • Na jakie aspekty prawne należy zwrócić uwagę?
  • Jakie kroki podj?ć po przeprowadzeniu postępowania wewnętrznego?
  • Jak minimalizować ryzyko wyst?pienia nadużyć w przyszłości?

Osoba prowadz?ca :

Aleksandra Stępniewska jest adwokatem w praktyce postępowań s?dowych i arbitrażowych oraz praktyce karnej.

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego oraz z zakresu cybercrime, oraz doradza klientom w sprawach karnych o charakterze transgranicznym. Zajmuje się także wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania procedur compliance oraz ocenia ryzyka odpowiedzialności karnej w zwi?zku z decyzjami biznesowymi. Prowadzi szkolenia za zakresu procedur compliance, ryzyka odpowiedzialności karnej kadr zarz?dzaj?cych oraz z zakresu prawa do obrony. Kieruje również obsług? klientów francuskich w ramach French Desk działaj?cego w kancelarii.

Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008). W latach 2006-2008 ukończyła kurs prawa francuskiego i europejskiego współorganizowany przez Université de Poitiers i Uniwersytet Warszawski. W 2011 roku odbyła staż w gabinecie sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Marka Safjana.

Ukończyła studia LL.M na Uniwersytecie w Luksemburgu – Wydział Europejskiego Prawa Karnego Gospodarczego (2014).

W latach 2008-2010 pracowała jako asystent sędziego ł?cznikowego (magistrat de liaison) przy Ambasadzie Francji w Polsce.

W latach 2008-2011 prowadziła szkolenia dla sędziów i prokuratorów w ramach organizowanego przez Krajow? Szkołę S?downictwa i Prokuratury szkolenia ustawicznego w zakresie francuskiego systemu prawnego, zaś od 2010 roku także w zakresie francuskiego prawa gospodarczego.

Brała udział w przygotowaniu polskiego raportu w ramach projektu Asser Institute maj?cego na celu stworzenie zbioru dobrych praktyk w przeciwdziałaniu korupcji w sektorze prywatnym.

Magdalena Świtajska jest adwokatem w praktyce prawa pracy.

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, w szczególności w „trudnych zwolnieniach” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych, restrukturyzacjach zatrudnienia, transferach, a także w prawie cywilnym i karnym w obszarach wkraczaj?cych w sferę stosunku pracy (m.in. odpowiedzialność karna i wykroczeniowa pracowników i pracodawców, odpowiedzialność cywilnoprawna, ochrona dóbr osobistych, ochrona informacji poufnych, działalność konkurencyjna).

Zajmuje się legalizacj? pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, w tym także członków zarz?du, pracowników misji dyplomatycznych i konsularnych, kościołów i zwi?zków wyznaniowych.

Uczestniczy w postępowaniach w sprawach o roszczenia wynikaj?ce z rozwi?zywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z Państwow? Inspekcj? Pracy i właściwymi organami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, m.in. w postępowaniach o wydalenie.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2010).

Jest autork? publikacji z zakresu prawa pracy oraz zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!