Ocena systemów rabatowych


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

w świetle nowych Wytycznych Komisji Europejskiej

Doświadczenie życiowe uczy, że zazwyczaj „duży może więcej”. Prawo antymonopolowe uczy tymczasem, że w biznesie proste reguły doświadczenia życiowego nie zawsze zdaj? egzamin. Paradoksalnie bowiem, im większy przedsiębiorca, tym więcej szczególnych obowi?zków i ograniczeń narzuca na niego prawo ochrony konkurencji. W rezultacie, im wyższy udział przedsiębiorcy w rynku, tym trudniej jest mu prowadzić swobodn? politykę handlow?, nie narażaj?c się na potencjalne zarzuty antykonkurencyjnych praktyk.

Więcej informacji >>>

Wiele spośród działań, które zdecydowana większość przedsiębiorców bez w?tpienia uznałaby za walkę o klienta, może stać się niedopuszczalne, jeżeli będzie stosowane przez przedsiębiorców zajmuj?cych na rynku pozycję dominuj?c?. Dotyczy to przykładowo sprzedaży poniżej kosztów, odmowy dostaw, czy też różnicowania warunków umów pomiędzy kilkoma odbiorcami. Niewielu przedsiębiorców zdaje jednak sobie sprawę, że także niektóre formy rabatów udzielanych klientom – będ?cych jednym z podstawowych narzędzi polityki marketingowej każdej firmy – mog? w pewnych przypadkach stanowić nadużycie pozycji dominuj?cej.

Dlaczego warto uczestniczyć?

W ramach seminarium wyjaśnimy, jak należy rozumieć antykonkurencyjny lojalnościowy charakter rabatów oraz opiszemy poszczególne czynniki wpływaj?ce na poziom ryzyka zwi?zanego z ich stosowaniem, by na końcu przedstawić możliwe metody obrony przed potencjalnymi zarzutami ze strony organów antymonopolowych.

Przekazana wiedza pozwoli na samodzieln? wstępn? ocenę, czy firma jest potencjalnie narażona na interwencję ze strony organów antymonopolowych w zwi?zku ze stosowanymi wobec odbiorców rabatami. Celem seminarium jest poszerzenie dotychczasowego doświadczenia uczestników o praktyczn? wiedzę, czego nie wolno dużym firmom w zakresie rabatów oraz jak „móc więcej” w biznesie przy wykorzystaniu atrakcyjnej dla klientów i jednocześnie zgodnej z prawem antymonopolowym polityki rabatowej.

Grupa docelowa:

Seminarium wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców stosuj?cych systemy rabatowe w ramach swojej polityki marketingowej. Jest ono skierowane w pierwszym rzędzie do wszystkich pracowników firm, którzy maj? wpływ na bież?cy kształt takiej polityki, z zwłaszcza: dyrektorów marketingu, sprzedaży, specjalistów z działów marketingu i sprzedaży w firmach, członków departamentów prawnych przedsiębiorstw oraz członków zarz?du.

W programie:

1. Podstawowe pojęcia prawa ochrony konkurencji:
• rynek właściwy
• pozycja dominuj?ca

2. Czego w rabatach nie lubi? organy antymonopolowe:
• wypchnięcie konkurentów z rynku
• efekt zamknięcia dla konkurentów potencjalnych
• dyskryminacja cenowa
• szkoda dla konsumenta

3. Jakie rodzaje rabatów rozróżniaj? organy antymonopolowe?
• warunkowe – bezwarunkowe
• retroaktywne - przyrostowe

4. Mechanizm efektu lojalnościowego.
5. Metody szacowania kosztów przez organy antymonopolowe.
6. Na co należy zwrócić uwagę konstruuj?c systemy rabatowe?
7. Jak można się bronić przed zarzutami organów antymonopolowych?
8. Stosowanie rabatów wieloproduktowych przy sprzedaży wi?zanej i pakietowej.
9. System rabatowy Intel - studium przypadku.

Partner merytoryczny:

Prelegenci:      

      

Agnieszka Stefanowicz-Barańska
Radca prawny, partner Kancelarii Salans
Prezes Stowarzyszenia Prawa Konkurencji od 2003 r.

Od ponad dziesięciu lat doradza firmom w zakresie prawa konkurencji, a w tym praktyk antykonkurencyjnych, pomocy publicznej i kontroli koncentracji, ale także regulacji handlu i zagadnień nieuczciwej konkurencji, ochrony konsumentów i nieuczciwych praktyk rynkowych. Do jej specjalizacji należy reprezentacja interesów klientów w trakcie postępowań antymonopolowych i kontroli organów antymonopolowych. Rekomendowana jako specjalistka prawa konkurencji w Polsce m.in. w rankingach: „Chambers Europe 2009”, „Country survey: Poland” (Global Competition Review, luty 2008), „PLC Cross-border Competition Handbook 2009”, „Best Lawyers 2010 edition", „Women in Antitrust” (Global Competition Review, maj 2009 r.) „The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2009 edition”, "The International Who's Who of Competition Lawyers and Economists 2009” (Law Business Research), “Guide to the World's Leading Competition and Antitrust Lawyers 8th Edition” (Euromoney).

 

Dr Bartosz Targański
Senior associate w Kancelarii Salans

Absolwent m.in. Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (tytuł doktora nauk ekonomicznych), adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów SGH (wykłady m.in. ze wspólnotowego prawa konkurencji i międzynarodowego prawa prywatnego dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych). Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pracę na stanowisku specjalisty w UOKiK (2005 – 2006 r.), gdzie prowadził szereg postępowań antymonopolowych. Specjalizuje się w sprawach leż?cych na styku prawa i ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem reguł antymonopolowych na rynkach elektronicznych i w sektorze usług publicznych, jak również współpracy międzynarodowej w zakresie prawa antymonopolowego.  
  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!