Negocjacje umów regulowanych prawem polskim


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 450 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium praktyczne

 

>

Warsztaty s? skierowane przede wszystkim do kadry managerskiej firm francuskich, dyrektorów finansowych oraz przedsiębiorców zagranicznych zwieraj?cych umowy z polskimi kontrahentami.

Uczestnicy warsztatów poznaj? praktyczne aspekty negocjacji umów regulowanych prawem polskim oraz praktyczne konsekwencje stosowania polskich przepisów.

Program :

1.         Bezpieczeństwa transakcji handlowych

Jakie pytania praktyczne należy zadać kontrahentowi z siedzib? w Polsce, aby zminimalizować ryzyka prawne i ekonomiczne w relacjach z partnerami z sektora prywatnego i publicznego?

2.         Nieważność umów

W jakich okolicznościach zachodzi ryzyko nieważności umowy?

Jakie s? konsekwencje nieważności umów?

3.         Reprezentacja

-             Kto może reprezentować przedsiębiorców posiadaj?cych siedzibę w Polsce  ? Jakie s? praktyczne różnice między umow? zlecenia/ pełnomocnictwem a reprezentacj? spółek prawa handlowego?

-             Wymagane prawem uchwały organów spółki i inne okoliczności warunkuj?ce skuteczne zawarcie umów (m.in. Kodeks spółek handlowych).

4.         Forma umów prawa polskiego              

- Jaka forma jest wymagana dla umów prawa polskiego?

- W jakim języku powinna być sporz?dzona umowa podlegaj?ca prawu polskiemu?

- Jakie dokumenty s? wymagane w sytuacji, gdy umowa jest zawierana między kontrahentami posiadaj?cymi siedziby w różnych krajach?

- Z jak? dat? umowa wywołuje skutki prawne?

5.         Ogólny zarys typów umów regulowanych prawem polskim

-             Świadczenia umowne – prawa i obowi?zki stron.

6.         Finanse

-             Kary umowne vs. odszkodowanie – wskazówki w zakresie negocjacji i zastosowania.

-             Zabezpieczenia roszczeń umownych – gwarancje, zastawy, hipoteki, poręczenia etc.

-             Regulacje dot. terminów i zasad przedawnienia roszczeń umownych w różnych typach umów.  

7.         Jurysdykcja

- Który s?d jest właściwy dla orzekania w zakresie roszczeń wynikaj?cych z umowy?

- Jak wygl?da procedura rozstrzygania sporów wynikaj?cych z umowy prawa polskiego w sytuacji, gdy jedna ze stron posiada siedzibę poza granicami Polski, np. we Francji?

Prosimy o przedstawienie przed seminarium pytań dotycz?cych konkretnego sektora rynku lub wybranych typów umów, które chcieliby Państwo omówić szczegółowo podczas spotkania.

Prelegent:

Mecenas Joanna Mamczur jest adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od wielu lat doradza Klientom krajowym oraz międzynarodowym w zakresie prawa gospodarczego.

W 2006 r. uzyskała dyplom studiów magistra prawa francuskiego Université Paris Nanterre. W 2007 r. ukończyła studia prawa polskiego ze specjalizacj? w prawie gospodarczym, w ramach których obroniła pracę magistersk? z zakresu międzynarodowego prawa porównawczego – Umowa zlecenia w prawie polskim i francuskim.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek, w tym fuzji i przejęć, prawa bankowego i finansowego oraz w kontraktach handlowych. Ponadto doradza w zakresie prawa rynków kapitałowych oraz w innych sprawach objętych nadzorem finansowym. Jest prelegentem i autorem publikacji w powyższych dziedzinach.

Ukończyła aplikację adwokack? w Warszawie oraz studia prawnicze na Uniwersytetach w Paryżu (Maître en droit, mention droit des affaires), Frankfurcie nad Menem (podyplomowe studia z zakresu międzynarodowego prawa finansowego - program LL.M. Finance w Institute for Law and Finance), w Tours we Francji oraz w Łodzi (magister prawa, specjalizacja prawo gospodarcze).

Występuje jako prelegent na konferencjach międzynarodowych.

Pracuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!