Najnowsze trendy na rynku inwestycyjnym


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Na spotkaniu omówimy dwa trendy w inwestowaniu przedsiębiorstw : alternatywne fundusze inwestycyjne oraz zakup spółki w upadłości.

 

>

Część 1: Czy zarz?dzam alternatywnym funduszem inwestycyjnym? Co muszę wiedzieć o inwestowaniu w świetle przepisów unijnych?

Pierwsza część seminarium dotyczyć będzie w szczególności nowych obowi?zków zarz?dzaj?cych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, definicji alternatywnego funduszu inwestycyjnego, prawnych ograniczeń marketingu i inwestycji, obowi?zków rejestracyjnych.

Program :

Wprowadzenie do Dyrektywy o zarz?dzaj?cych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (2011/61 z 8 czerwca 2011 r.)

 • Zakres stosowania Dyrektywy 2011/61 (Dyrektywa ZAFI / Alternative Investment Funds Managers Directive - AIFMD).
 • Czym jest alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI/ alternative investment fund)?
 • Kiedy należy powołać podmiot zarz?dzaj?cy alternatywnym funduszem inwestycyjnym?
 • Nowe obowi?zki zarz?dzaj?cych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
 • Utrudnienia w pozyskiwaniu nowych inwestorów – ograniczenia w zakresie marketingu alternatywnych funduszy inwestycyjnych.
 • Status polskiej legislacji w kontekście Dyrektywy ZAFI vs. stanowisko polskiego nadzoru finansowego.
 • Zastosowanie nowych wymogów na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej.

Prelegent: Mecenas Joanna Mamczur

Część 2:   "Kupię spółkę w upadłości."

Prawna analiza przyczyn zainteresowania spółkami w upadłości na polskim rynku inwestycyjnym, czyli jak nabycie spółki w upadłości likwidacyjnej może   przyczynić się do wzmocnienia własnej pozycji na rynku i rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności.

Program spotkania:

 • Dwa tryby prowadzenia postępowania upadłościowego
 • Specyfika postępowania upadłościowego obejmuj?cego likwidację maj?tku upadłego
 • Przedmiot nabycia: przedsiębiorstwo, zorganizowana lub niezorganizowana część przedsiębiorstwa
 • Wył?czenie odpowiedzialności nabywcy za zobowi?zania podatkowe oraz co do zasady inne zobowi?zania upadłego
 • Tryb sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego
 • Dzierżawa przedsiębiorstwa w upadłości

Prelegent: Mecenas Karolina Łapiak

Seminarium jest skierowane przede wszystkim do dyrektorów finansowych oraz osób odpowiedzialnych za strategię finansow?/ inwestycyjn? przedsiębiorstw.

Prelegenci:

Mecenas Joanna Mamczur jest adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od wielu lat doradza Klientom krajowym oraz międzynarodowym w zakresie prawa gospodarczego. Współpracuje z międzynarodow? Kancelari? prawn? Wolf Theiss.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek, w tym fuzji i przejęć, prawa bankowego i finansowego oraz w kontraktach handlowych. Ponadto doradza w zakresie prawa rynków kapitałowych oraz w innych sprawach objętych nadzorem finansowym. Jest prelegentem i autorem publikacji w powyższych dziedzinach. Ukończyła aplikację adwokack? w Warszawie oraz studia prawnicze na Uniwersytetach w Paryżu (Maître en droit, mention droit des affaires), Frankfurcie nad Menem (podyplomowe studia z zakresu międzynarodowego prawa finansowego - program LL.M. Finance w Institute for Law and Finance), w Tours we Francji oraz w Łodzi (magister prawa, specjalizacja prawo gospodarcze). Pracuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.

Mecenas Karolina Łapiak - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie , współpracuj?ce z międzynarodow? Kancelari? prawn? Wolf Theiss.

Od ponad 8 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w szczególności doradza w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, spółek, fuzji i przejęć oraz nieruchomości. Reprezentuje w Polsce m.in. syndyków podmiotów zagranicznych   we wszelkich kwestiach zwi?zanych z prowadzeniem postępowań upadłościowych, m.in. przy sprzedaży maj?tku upadłych położonego w Polsce, a także w postępowaniach przed s?dami oraz urzędami. Jest absolwentk? magisterskich studiów prawniczych na Uniwersytecie Śl?skim w Katowicach oraz podyplomowych studiów prawniczych LL.M. na Uniwersytecie Mannheim w Niemczech z zakresu niemieckiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. Ukończyła aplikację radcowsk? przy OIRP w Warszawie. Pracuje w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!