Motywacje, zarządzanie czasem , zarządzanie stresem


CCIFP, ul. Mokotowska 19

Cena :
Firmy stowarzyszone:
Jeden dzień: 680 PLN
dzień w pakiecie: 580 PLN
Firmy niestowarzyszone:
dzień zwykły: 850 PLN
dzień w pakiecie: 800 PLN

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Presja terminów, natłok codziennych obowi?zków i ci?gle przybywaj?cych zadań powoduj?, że zaczyna nam brakować motywacji do pracy, zaczynamy działać chaotycznie i w coraz większym stresie. Przygotowany przez MABOR program szkoleniowy dostarcza wskazówek jak poradzić sobie z wszechogarniaj?cym pośpiechem i jak wzbudzać w sobie motywację do działania.

Szkolenie jest adresowane do:
•  Wszystkich osób obserwuj?cych u siebie spadek motywacji do pracy
•  Wszystkich osób, które chciałyby lepiej zarz?dzać sob? w czasie
•  Wszystkich osób, które zaczynaj? odczuwać skutki codziennego stresu

Cel szkolenia:
•  rozwój umiejętności automotywacji
•  poznanie metod zarz?dzania czasem oraz rozwój własnych umiejętności korzystania z nich na co dzień
•  opanowanie technik i działań antystresowych

Szczegółowy program merytoryczny:

Dzień I – motywacja, automotywacja i wstęp do skutecznego działania
1. Motywacja
  Źródła motywacji,
  Diagnoza własnych preferencji: aktywność a reaktywność
  Strategie działania ludzi w środowisku pracy
  Pogodzenie własnego systemu wartości i przekonań z realizowanymi na co dzień zadaniami

2. Formułowanie celów i metody zwiększania prawdopodobieństwa ich osi?gnięcia
  Sztuka formułowania celów
  Metody aktywizowania motywacji przy osi?ganiu celów
  Techniki wizualizacji i „future walk”
  Zagrożenia i „niszczyciele” motywacji

3. Skuteczne działanie i panowanie nad własnym czasem

  Pożeracze czasu i diagnoza ich źródeł
  Moje ulubione pożeracze czasu


Dzień II– zarz?dzanie czasem i radzenie sobie ze stresem

4. Narzędzia w zarz?dzaniu czasem
  Remanent strat czasu i narzędzia diagnostyczne
  Planowanie jako niezast?piona metoda na organizowanie swoich zadań
  Zasady planowania
  Realizacja i kontrola

5. Linia czasu a umiejętności planowania
  Koncepcja linii czasu
  Uwarunkowania osobiste a kształt linii czasu
  Metody modyfikacji zachowań w oparciu o linię czasu

6. Stres zawodowy
  Jaka jest funkcja stresu w życiu człowieka
  Jakie s? symptomy i objawy narastaj?cego stresu
  Najważniejsze czynniki wywołuj?ce stres w organizmie
  Metody przeciwdziałania nadmiernemu stresowi
  Techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, praca z ciałem

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności.

1.   Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!