Kursy języka francuskiego


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

 
  

Organizujemy specjalistyczne kursy języka francuskiego biznesowego już od 5 lat. Proponujemy kursy o różnorodnej tematyce i formie wszystkim osobom,   dla których język francuski jest narzędziem w codziennej pracy.  

Zapewniamy  materiały dydaktyczne, które  stanowi? autorskie opracowania w postaci skryptu. Składa się on  ze słowniczka, wykazu zwrotów, jak i autentycznych źródeł stanowi?cych podstawę do pracy w francuskim środowisku.

Rodzaje kursów w CCIFP:

I) Język francuski biznesowy
Grupa docelowa
Osoby pragn?ce  poszerzyć  i usystematyzować wiedzę z zakresu franuskiego języka biznesowego używanego we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Jednocześnie przygotowuje do egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) – DFA 1 oraz DFA 2 (Diplôme de Français des Affaires 1er degré oraz 2ème degré).

II) Kursy specjalistyczne
Grupa docelowa
Osoby pragn?ce poznania specjalistycznego słownictwa w poniżej wymienionych  dziedzinach, poprzez systematyczne (raz w tygodniu) uczestnictwo w zajęciach.  

Francuski język prawniczy (50h) – przygotowanie do Certyfikatu ze znajomości języka francuskiego prawniczego przy CCIP. Zajęcia trwaj? w okresie: 21.09.07 -  25.04.08  

Francuskie słownictwo finansowe i księgowe (20h) - zajęcia odbywaj? się w okresie: 09.05.08 -  11.07.08

III) Jednodniowe staże językowe z zakresu prawa handlowego, prawa spółek, prawa pracy, korespondencji i finansów etc.
Grupa docelowa
Osóby pragn?ce poszerzyć swoj? znajomość języka francuskiego  w jednej dziedzinie.

Program staży jednodniowych:

Prawo pracy w języku francuskim -  28.09.07  
Francuski w sekretariacie  - 26.10.07
Prawo spółek w języku francuskim  - 23.11.07  
Francuski w księgowości i finansach  - 11.01.08
Korespondencja po francusku  - 15.02.08  
Wszystko o umowach w języku francuskim  - 14.03.08      
Francuskie słownictwo handlowe - 18.04.08      
Francuskie słownictwo administracyjne  - 16.05.08  
Francuskie słownictwo bankowe  - 20.06.08    

IV) Intensywne letnie kursy języka francuskiego (30 h/ 5 dni):

- język biznesowy

- język prawniczy

W celu uzyskania szczegółowego programu zajęć proszę o kontkat: Joanna Jaroch, nr tel. 22 696 75 83, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Szczegółówe inforamcje dotyczace egzaminów Izby Przemysłowo - Handlowej w Paryżu: http://www.fda.ccip.fr/

-------------------------------------------------------------------------------------------

O kursach  powiedzieli:

"Jako tłumacz, w swojej pracy bardzo często spotykam się z dokumentami zawieraj?cymi słownictwo z zakresu księgowości i finansów. Zdecydowałam się na udział w organizowanych przez CCIFP jednodniowych warsztatach językowych, z nadziej? poszerzenia wiedzy w tym zakresie, a także uporz?dkowania słownictwa, które już znam. Zajęcia, w całości po francusku, prowadziła p. Dorota Bruś, która pomimo całej złożoności tematu (jakże przecież nuż?cego) potrafiła wprowadzić bardzo mił? atmosferę i z uśmiechem na twarzy przeprowadzić nas przez najbardziej problematyczne kwestie z nim zwi?zane. Do zajęć doł?czone było obszerne opracowanie zawieraj?ce oryginalne francuskie dokumenty, informacje teoretyczne i ćwiczenia. Szczególnie pożyteczna z mojego punktu widzenia była część zajęć poświęcona niuansom semantycznym terminów o podobnym znaczeniu, których jednak nie można używać zamiennie. Zajęcia były intensywne, bardzo rzetelnie przygotowane i profesjonalnie przeprowadzone. Jednym słowem polecam."

Agnieszka Karolik, Immopol Property Sp. z o.o.:
"Uczestniczyłam w ostatnio organizowanym przez CCIFP kursie "Francuski prawniczy". Uważam, że kurs ten przygotowany był bardzo profesjonalnie i pozwalał na przyswojenie i poszerzenie słownictwa zwi?zanego z prawem w szeroko pojętym zakresie - pocz?wszy od prawa pracy, poprzez prawo spółek aż do zagadnień zwi?zanych z konkurencj? czy prawem europejskim. Ponadto był bardzo dobrze przeprowadzony (na co wpływ z pewności? miała kompetentna i ujmuj?c? prowadz?ca), informacje podano w przystępny sposób, z trosk? o postępy każdego kursanta.  
Moim zdaniem kurs rzetelnie przygotował do egzaminu przeprowadzonego przez Parysk? Izbę Handlow? - duży nacisk położono na przećwiczenie wszystkich części egzaminu, by żadna z nich nie okazała się dla kandydatów zaskoczeniem. Uzyskany certyfikat będzie na pewno przydatny na dalszej drodze zawodowej.
Z całym przekonaniem mogę polecić kurs „francuskiego prawniczego” wszystkim zainteresowanym, z pewności? nie będ? się nudzić i w przyjemnej atmosferze zdobęd? wiele cennych informacji."

Mariola Kozłowska, Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce
"Z całym przekonaniem mogę polecić kurs „Francuskiego biznesowego”.  Ze względu  nie tylko na  interesuj?c? tematykę, dostosowan? do aktualnych potrzeb osób aktywnych zawodowo, a zwi?zanych ze środowiskiem francuskim, ale także  na możliwość skorzystania z doświadczeń osób prowadz?cych.
Dodatkowo profesjonalna organizacja oraz możliwość spotkania interesuj?cych zawodowo osób s? dodatkowymi czynnikami zachęcaj?cymi do uczestnictwa."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia prowadzi Dorota Bruś, która jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Była odpowiedzialna za opracowanie  programu nauczania i  organizację egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!