Kontrola podatkowa i skarbowa


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Odpowiedzialność z tytułu rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa

Moment, w którym w firmie pojawia się kontrola podatkowa lub skarbowa jest w wielu przypadkach bardzo stresuj?cy, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo ma coś do ukrycia, czy też terminowo płaci podatki i przestrzega skrupulatnie prawa.

Dodatkowo, pojawienie się kontroluj?cych może powodować dezorganizację codziennej pracy przedsiębiorstwa i wywoływać niepokój wśród pracowników.

Warto wiedzieć, że:

Bardzo często osoby odpowiedzialne za podatkowe rozliczenia przedsiębiorstwa, nawet jeżeli nie s? one bezpośrednio zaangażowane w proces decyzyjny w tym zakresie, obawiaj? się przypisania osobistej odpowiedzialności za określone błędy w rozliczeniu zobowi?zań podatkowych, skutkuj?cej kar? finansow?.  

Nie wszystkie niedopatrzenia i błędy, które wyst?piły w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorstwa, musz? poci?gać za sob? negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa i osób odpowiedzialnych za jego rozliczenia podatkowe.

Dlaczego warto uczestniczyć?

W celu zminimalizowania potencjalnych niekorzystnych rezultatów kontroli podatkowej, czy też skarbowej, istotna jest znajomość regulacji dotycz?cych kontroli podatkowej i skarbowej, osobistej odpowiedzialności kadry zarz?dzaj?cej oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Celem seminarium jest zapoznanie kadry zarz?dzaj?cej z kompletn?, wieloaspektow? wiedz? na temat kontroli podatkowej i skarbowej oraz osobistej odpowiedzialności osób fizycznych zaangażowanych w procesy rozliczeń podatkowych w firmie oraz odpowiedzialności przedsiębiorstwa jako podmiotu zbiorowego.

Grupa docelowa: przedstawiciele działów finansowych i księgowości: dyrektorzy finansowi, księgowi, kontrolerzy finansowi oraz kadra zarz?dzaj?ca przedsiębiorstwem: prezesi, członkowie zarz?du, członkowie rad nadzorczych.

Powyżej opisane zagadnienia zostan? przedstawione przez ekspertów, maj?cych szerokie doświadczenie w zakresie praktycznych aspektów kontroli podatkowej i skarbowej oraz możliwych procedur eliminuj?cych ryzyko odpowiedzialności z tytułu rozliczeń podatkowych, zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i podmiotów zbiorowych.


W programie:

Część I Kontrola podatkowa i skarbowa

1. Informacje ogólne

• Podstawy prawne dotycz?ce kontroli
• Cele i zakres kontroli
• Organy uprawnione do prowadzenia kontroli

2. Przebieg kontroli

• Wszczęcie kontroli
• Czas trwania i sposób prowadzenia kontroli
• Reprezentacja w toku kontroli
• Sposób zakończenia kontroli

3. Uprawnienia i obowi?zki kontroluj?cych i kontrolowanych

4. Kontrola podatkowa a postępowanie podatkowe

5. Odpowiedzialność Spółki i członków zarz?du za zobowi?zania podatkowe


Część II Osobista odpowiedzialność karna i maj?tkowa kadry zarz?dzaj?cej

Odpowiedzialność za przestępstwa uregulowane w kks

• Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej w kks
• Problematyka przypisania winy zgodnie z kks
• Katalog przestępstw w kks


Część III Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

1. Charakterystyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej podstawy prawne

2. Warunki formalne i przesłanki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

• Czyn osoby fizycznej i jej powi?zanie z podmiotem zbiorowym
• Korzyść podmiotu zbiorowego
• Kwestia winy

3. Rodzaje kar i zasady wymiaru


Partner merytoryczny:

http://www.pwc.pl


Prelegenci:      

Mariusz Marecki - dyrektor w Zespole ds. postępowań podatkowych i doradca podatkowy. Mariusz Marecki pracuje w PricewaterhouseCoopers od 1994 roku. Wcześniej pracował w wydziale podatkowym Izby Skarbowej w Warszawie. Obecnie reprezentuje wiele podmiotów biznesowych w kontaktach z władzami podatkowymi i celnymi, przed organami odwoławczymi jak i s?dami administracyjnymi. Specjalizuje się także w doradztwie zwi?zanym z kontrol? podatkow? i skarbow?.

Tomasz Rolewicz - menedżer w Zespole ds. postępowań podatkowych i doradca podatkowy. W PricewaterhouseCoopers pracuje od 2003 roku. Specjalizuje się w problematyce postępowań podatkowych i s?dowoadministracyjnych. Tomasz Rolewicz reprezentuje podmioty biznesowe w kontaktach z władzami podatkowymi i celnymi oraz przed organami odwoławczymi i s?dami administracyjnymi.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!