Komitet: Podatki


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
Bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W zwi?zku z trwaj?cymi w Ministerstwie Finansów   pracami nad   projektem ustawy o zmianie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw, serdecznie zapraszamy na spotkanie Komitetu ds. podatków.

Wprowadzenie nowych zasad rozliczeń w zakresie podatku u źródła z perspektywy przedsiębiorców będzie oznaczać zwiększenie obci?żeń. Dla polskich podmiotów wypłacaj?cych odsetki, należności licencyjne lub wynagrodzenie z tytułu usług niematerialnych do zagranicznego kontrahenta (np. spółki matki we Francji) będzie to oznaczać konieczność monitorowania ł?cznej kwoty płatności, ponieważ po przekroczeniu 2 mln PLN obowi?zuj?cy dzisiaj model – uprawniaj?cy do automatycznego zastosowania obniżonych stawek lub zwolnień na podstawie umów międzynarodowych lub dyrektyw unijnych nie będzie już mógł być zastosowany (nawet jednak w przypadku wypłat do 2 M PLN wprowadzono dodatkowy wymóg „należytej staranności”) Po przekroczeniu progu płatnik będzie musiał pobierać podatek w maksymalnej wysokości (19-20%).

Zagraniczny kontrahent, chc?c skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, które nota bene gwarantuj? mu umowy międzynarodowe lub prawo UE, będzie musiał wyst?pić z wnioskiem o zwrot i poczekać 6 miesięcy na jego rozpatrzenie. Zmiana negatywnie wpłynie więc również na cash flow.

Warunkami uniknięcia konieczności pobierania podatku u źródła w maksymalnej wysokości miałoby być złożenie specjalnego oświadczenia przez kierownika jednostki wypłacaj?cej (pod groźb? sankcji), że preferencja ma zastosowanie i uzyskanie specjalnej opinii (nowy rodzaj interpretacji) – wydawanej na maksymalnie 3 lata.

Osoby zainteresowane otrzymaniem projektu ustawy, proszę o kontakt z Ann? Kostrzębsk?: anna.kostrzebska@ccifp.pl.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!