Komitety  •  Komitet  •  Wydarzenie wyjątkowe Nieruchomości

Komitet HR: Zmiana modelu zatrudnienia dla kadry zarządczej

ON-LINE,

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne, przeznaczone dla firm płacących składkę standard lub wyższą.

Liczba miejsc dla firm doradczych ograniczona.

Passé

L'événement est terminé.

Na spotkaniu będziemy kontynuować rozmowę na temat zmiany modelu zatrudnienia pracowników.

W grudniu będziemy kontynuować dyskusję rozpoczętą podczas spotkania Komitetu HR, które odbyło się 9 listopada.

Przyjrzymy się stosowanym na polskim rynku modelom zatrudniania kadry zarządzającej, omawiając ich „za i przeciw”. Sprawdzimy także jak Polski Ład podatkowy wpłynie na wynagrodzenia netto członków zarządu i kluczowych managerów. Odpowiemy na szereg pytań, m.in. zastanowimy się wspólnie:

  • czy umowa o pracę w 2022 r. będzie najbardziej efektywnym rozwiązaniem?
  • jakie warunki należy spełnić, aby wejść we współpracę z managerem na zasadach B2B?
  • czy istnieją odrębne tytuły do wynagrodzenia członków zarządu i prokurentów za pełnione przez nich funkcje?

Tym razem pieczę merytoryczną nad spotkaniem będzie sprawował p. Michał Wodnicki, partner w zespole Human Advisory Services w CRIDO.

***

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: https://www.ccifp.pl/fileadmin/cru-1636500563/cru-1635171081/cru-1633014374/cru-1632752650/cru-1626190142/cru-1623831883/cru-1622197272/cru-1622132804/cru-1618553966/cru-1618553966/cru-1615992165/cru-1615543250/cru-1615279601/cru-1614088397/cru-1613386395/cru-1612770587/cru-1612770587/cru-1612770587/pologne/docs/Regulamin_Komitety_sektorowe_CCIFP_12012021.pdf

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet wydarzenia organizowanego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 oraz na publikację materiału video z moim wizerunkiem z ww. wydarzenia przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą CCIFP na kanale YouTube, stronie internetowej www.ccifp.pl oraz LinkedIn w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku dotyczy fotografii przedstawiających moją osobę w postaci zarówno całej sylwetki, jak i portretu osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda: ­ nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, ­ dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas wydarzenia organizowanego przez  CCIFP. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą CCIFP z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93,  a także przez Partnerów merytorycznych[1] wydarzenia w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu oraz nazwy firmy, którą reprezentuję,  dla potrzeb organizacji wydarzenia przez Internet (seminarium, szkolenie, komitet branżowy) i publicznego wyświetlania materiałów video z ww. wydarzeń na kanale YouTube, stronie internetowej ccifp.pl oraz LinkedIn, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

 


[1] Partner merytoryczny wydarzenia: firma, w imieniu której eksperci prezentują treści wiedzowe i edukacyjne podczas wydarzenia organizowanego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP).

Partner Merytoryczny

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!