Klub PPP 25 marca


Siedziba CCIFP, Mokotowska 19

Cena :
Spotkanie jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Pomoc publiczna


Czym jest pomoc publiczna, jakie s? rodzaje pomocy użyteczne dla przedsiębiorców? Jakie typowe formy pomocy publicznej udzielony s? w Polsce ? Spojrzenie na praktycznych problemów i rozwi?zań pomocy publicznej pozwoli na zdobycie wiedzy, któr? warto posi?ść.


DATA :           czwartek, 25 marca 2010, godz. 09:00 - 11:00
MIEJSCE:     CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa W trakcie spotkania omówimy :

 ?         Wprowadzenie

Czym jest pomoc publiczna, kiedy i w jakim zakresie jest dozwolona, w jaki sposób dokonuje się jej notyfikacji, jakie ryzyka powoduje uzyskanie pomocy bezprawnej? Co to jest postępowanie prenotyfikacyjne? Jakie procedury należy wyczerpać na poziomie krajowym?


 ?         Zasady i pojęcia z zakresu pomocy publicznej użyteczne dla przedsiębiorców

Rodzaje pomocy (regionalna, horyzontalna, sektorowa, na zasadach ogólnych), intensywność pomocy, zasada niezbędności, zasada proporcjonalności, zasady kumulacji, transparencja, kwalifikowalność wydatków, beneficjent jako osoba zainteresowana.


 ?         Typowe formy udzielania pomocy publicznej w Polsce

Specjalne strefy ekonomiczne, pakiety inwestycyjne, inwestycje w infrastrukturę, usługi świadczone w ogólnym interesie ekonomicznym, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dotacje w ramach planów wieloletnich, transakcje z udziałem podmiotów publicznych, fundusze UE.


 ?         Praktyczne problemy i rozwi?zania w zakresie pomocy publicznej

Wpływ beneficjentów na proces notyfikacyjny, formy zawierania porozumień z administracj? publiczn?, ustalanie rynkowych warunków transakcji, ograniczenia zwi?zane z własności? i wykorzystaniem maj?tku, zmiana warunków inwestycji w czasie jej trwania, zmiana zasad udzielanej pomocy, problem ustalania właściwego wynagrodzenia za usługi świadczone w ogólnym interesie ekonomicznym, możliwości kwestionowania bezprawnej pomocy publicznej udzielanej konkurentom w postępowaniach krajowych (roszczenia odszkodowawcze, ż?danie zaprzestania udzielania pomocy etc.)


 ?         Pomoc publiczna w funduszach UE

Kiedy wsparcie uzyskiwane przez beneficjentów stanowi pomoc publiczn?? Jakie ograniczenia lub dodatkowe obowi?zki dla beneficjentów wynikaj? z faktu otrzymania pomocy publicznej?


 ?         Dyskusja

Odpowiedzi na pytania i komentarze do uwag uczestników spotkania

Spotkanie poprowadzi Michał Bernat, Prawnik, Doradca podatkowy.

Partner:  Kancelaria prawna Wardyński i Wspólnicy sp.k.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 22 marca 2010.

Celem spotkań Klubu PPP jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w dziedzinie inwestycji i PPP. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona. Istnieje możliwość zapewnienia tłumaczenia na język francuskim w cenie 500 PLN. Ta kwota zostanie rozdzielona pomiędzy słuchaczami w zależności od ilości chętnych.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin