Klub HR - Profil Process Communication.

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie  Klubu Dyrektorów Personalnych.


Takie style managementu s? obecnie przestarzałe. Władza absolutna jako filozofia managementu to złudzenie. Podział władzy powoduje zwiększenie poczucia odpowiedzialności. Gdy osoby na odpowiedzialnych stanowiskach maj? problemy z komunikacj?, trac? część swojej władzy.

Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa jest posiadanie przez managera kompetencji skutecznego komunikowania się, umiejętności nawi?zywania kontaktu z otaczaj?cymi go osobami, wywierania wpływu, perswazji, negocjacji, prowadzenia konstruktywnego dialogu, umiejętność przejścia ze swojego poziomu odniesienia na poziom rozmówcy.

Takie umiejętności wymagaja  zrozumienia różnych typów osobowości oraz roli komunikowania się z osobami jako jednostkami, a nie jedynie pracownikami-elementami pewnej całości.
 ? Process Communication  ? jest modelem, który umożliwia rozwój zarówno człowiekowi, jak i całemu przedsiębiorstwu. Istotnie, kiedy istnieje płynna komunikacja oraz dobra integracja zasobów ludzkich i finansowych, wzrasta produktywność. PCM jest narzędziem pozwalaj?cym rozwin?ć  zdolności komunikacji, a a także  odkryć i zrozumieć własn? osobowość oraz osobowość innych.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu prowadzonym przez jedyn? konsultantkę specjalizuj?c? się w Process Communication w Polsce - Żanetę Poirieux, z Bilans Consulting Development   www.bcdevelopment.com.pl. Spotkanie może się odbywać zarówno po polsku, jak i po francusku.

Kilka dodatkowych informacji na temat Process Communication.

Metoda ta została opracowana przez Tahibi Kahlera, doktora psychologii, w latach 70, na podstawie jego obserwacji relacji oraz managementu w firmach. Jego badania sfinansowane były przez NASA i miały na celu zagwarantowanie procesu rekrutacji astronautów oraz utworzenie jednolitych ekip.

Od tego czasu, w wielu firmach we Francji, używa się  ? Profil Process Com  ? w ramach staży szkoleniowych w dziedzinie komunikacji i rozwoju cech managerskich, ale także w ramach coachingu, orientacji i ewaluacji zawodowej a nawet w celu rekrutacji pracowników.

Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymuje się  ? Profil Process Com  ?. Ten spis cech osobowości pozwala na:

1.  zidentyfikowanie struktury osobowości danej osoby oraz konsekwencji dla managementu i komunikacji
2.  wykazanie potrzeb psychologicznych i określenie tego, czego w sposób realistyczny możemy oczekiwać od innych
3.  przewidzenie dynamiki porażek w przypadku niezaspokojenia potrzeb psychologicznych, czyli w sytuacjach stresowych
4.  podkreślenie i wyjaśnienie natury relacji z rozmówcami, uzmysłowienie sobie swoich zachowań, które sprzyjaj? i które przeszkadzaj? w komunikacji
5.  zrozumienie swoich osi rozwoju w dziedzinie zarz?dzania i/lub komunikacji na podstawie realnie określaj?cego narzędzia pozwalaj?cego ponadto zoptymalizować swoje umiejętności interpersonalne
6.  określenie swojego stylu managementu oraz na zmodyfikowanie go i uczynienie bardziej skutecznym we współpracy z innymi
7.  poznanie swoich preferencyjnych kanałów komunikacji.

Podczas spotkania, zostan? Państwu przedstawione i wyjaśnione przykłady  ? Profil Process Com  ?, abyście Państwo mogli w sposób bardziej konkretny zdać sobie sprawę z przydatności tego narzędzia w Waszym kontekście zawodowym.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!