Jak skutecznie rekrutować w dobie rynku pracownika?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem szkolenia jest poznanie wszystkich etapów procesu skutecznej rekrutacji, analiza niezbędnych kroków w celu odpowiedniego przygotowania, prowadzenia i monitorowania rekrutacji, rozwinięcie praktycznych umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej oraz ukazanie dodatkowych korzyści i zagrożeń pojawiaj?cych się podczas procesu rekrutacji.

Korzyści dla uczestników:
- Zrozumienie bezpośrednich i pośrednich celów rekrutacji oraz możliwych do uzyskania korzyści dla siebie i organizacji.
- Nabycie lub udoskonalenie umiejętności przeprowadzania skutecznych rekrutacji z długoterminowym skutkiem.
- Przyswojenie wiedzy o nowoczesnych narzędziach pozyskiwania kandydatów i ocenie ich umiejętności.
- Praktyczna umiejętność osi?gania maksymalnych korzyści z rozmowy kwalifikacyjnej, poparta ćwiczeniami praktycznymi.
- Umiejętność tworzenia pozytywnej atmosfery win-win w kontaktach z kandydatami.
- Możliwość natychmiastowego wykorzystania przyswojonej wiedzy w pracy.

Metody stosowane podczas szkolenia:
- Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej.
- Przykłady dobrych praktyk.
- Ćwiczenia w grupach
- Wymiana doświadczeń, pytania – odpowiedzi.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie? Dedykujemy je managerom operacyjnym średniego i wyższego szczebla, rekrutuj?cym swoich współpracowników, Osobom z działu HR, nie posiadaj?cym dużego doświadczenia w rekrutowaniu oraz Wszystkim, którzy chc? zrozumieć znaczenie rekrutacji dla skuteczności działania organizacji.

Program:

1. Cele procesu rekrutacji.

 • Trendy we współczesnym HR i aktualne metody stosowane w pozyskiwaniu pracowników.
 • Co to jest rynek pracownika?
 • Czy uzupełnienie wakatu to jedyny cel rekrutacji? Jaki jest jej poż?dany ostateczny efekt?
 • Jakie korzyści możemy osi?gn?ć z udanego przeprowadzenia rekrutacji?
 • Pułapki i ryzyko zwi?zane z błędnie przeprowadzonym procesem.

2. Jak powinien wygl?dać optymalny proces rekrutacyjny?

 • Omówienie poszczególnych etapów procesu rekrutacyjnego i ich znaczenia dla końcowego rezultatu.
 • Omówienie narzędzi prowadz?cych do skutecznego przeprowadzenia każdego z etapów.
 • Najczęściej popełniane zaniechania i błędy, sposoby ich uniknięcia.
 • Kiedy mogę rekrutować sam, kiedy zatrudnić headhuntera?

3. Przygotowanie rekrutacji.

 • Dlaczego rekrutację trzeba przygotować?
 • Elementy dobrego przygotowania: opis stanowiska, ramy czasowe, kogo wł?czać, sposób realizacji.
 • Jak prawidłowo sporz?dzić profil stanowiska (obszary kompetencyjne i mierniki skuteczności).
 • Narzędzia i dokumenty.

4. Skuteczne sposoby pozyskiwania kandydatów i preselekcji.

 • Źródła pozyskiwania ciekawych kandydatów (ogłoszenie, media społecznościowe, kontakty zawodowe…). Zalety i wady każdego ze sposobów.
 • Konieczne ramy czasowe.

6. Efektywna rozmowa rekrutacyjna.

 • Jak przygotować się do efektywnej rozmowy rekrutacyjnej?
 • Sposoby przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych (telefon, Skype, bezpośrednia rozmowa).
 • Cele rozmowy i mierzenie ich skuteczności
 • Przebieg rozmowy, wybór pytań, odpowiedzi na zadane pytania.
 • Czy kandydat jest szczery? – Metoda Pytań Weryfikacyjnych.
 • Jak zakończyć rozmowę, co po niej?

7. Sposoby oceny kandydatów.

 • Assessment centre – jak organizować i kogo angażować.
 • Co badać i w jaki sposób (umiejętności twarde i miękkie)
 • Testy osobowościowe

8. Zakończenie rekrutacji

 • Kiedy możemy powiedzieć, że rekrutacja jest zakończona?
 • Rekrutacja jako zmiana w organizacji – jak na ni? reagować.

Osoba prowadz?ca :

Jacek Jabłoński jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu (Ecole Supérieure de Commerce) w Dijon we Francji. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menadżerskie. Rozpocz?ł sw? karierę zawodow? w L’Oréalu – jednej z wiod?cych firm w   branży kosmetycznej. W 1995 roku doł?czył do jej polskiej filii, gdzie pełnił funkcje Regionalnego Kierownika Sprzedaży oraz Dyrektora Handlowego. W roku 2003 obj?ł funkcję Dyrektora Generalnego marki Vichy w Rumunii, któr? wprowadzał na lokalny rynek. Po 4 latach przeprowadził się do Pragi, gdzie przez najbliższe 2 lata pełnił funkcję Dyrektora Generalnego działu Kosmetyki Aktywnej L’Oréal na rynku czeskim i słowackim. Od 2013 do 2016 roku zarz?dzał polsk? fili? Nuxe – jednej z najbardziej prestiżowych francuskich marek kosmetycznych. W 2009 roku stworzył B-Active Headhunting – firmę z branży executive search, działaj?c? na rynku polskim oraz czeskim. Specjalizuje się w rekrutacjach w branżach FMCG, farmacji, kosmetycznej oraz dóbr luksusowych na stanowiska w sprzedaży, marketingu oraz zarz?dzaniu. Jacek, oprócz języka polskiego, mówi biegle po angielsku, francusku, czesku i rumuńsku.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!