Jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy ?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Ustawowe rozwiązania wspierające pracodawców - spotkanie z Urzędem Pracy

 

>

Główne punkty programu spotkania

1. Usługi i instrumenty rynku pracy wspieraj?ce proces rekrutacji i zatrudnienia osób   bezrobotnych przy niższych kosztach pracy, wg ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Tworzenie miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych - perspektywy
dla pracodawców wg. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r, o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Tematyka spotkania :

Celem spotkania jest zaprezentowanie pracodawcom rozwi?zań jakie przewiduje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracownicy Urzędu Pracy m.st. Warszawy dostarcz? bież?cych informacji o ustawowych możliwościach wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych z  wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, m.in. w kwestiach dotycz?cych zatrudnienia subsydiowanego, refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także organizacji staży, systemu bonów i refundacji zwi?zanych z zatrudnieniem bezrobotnej młodzieży do 30 roku życia. Zaprezentowane zostan? również narzędzia pozwalaj?ce na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych pracowników m.in. finansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych, a także perspektywy zwi?zane z tworzeniem miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezentowane zagadnienia s? niezbędnym kompendium wiedzy dla właścicieli firm, kadry zarz?dzaj?cej, przedstawicieli działów Kadr/HR w zakresie możliwości współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia.

Grupa docelowa:

Kadra zarz?dzaj?ca oraz pracownicy działów Kadr/HR.

Osoby prowadz?ce :

Piotr Kłosowski - Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Bartłomiej Nowak - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy

Partner :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!