Jak handlować i rozwiązywać problemy prawne w Unii Europejskiej? - śniadanie biznesowe w Gdańsku

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem spotkania jest zmierzenie się z problematyk? regulacji unijnych, które nota bene s? części? polskiego systemu prawa. Acquis communautaire ma za zadanie regulowanie stosunków handlowych i cywilnych w relacjach ponadgranicznych. Aktualna rzeczywistość handlowa wymusza wręcz aktywność na forum międzynarodowym, znajomość języków obcych, podróżowanie etc. Unia Europejska i jej wcześniejsze wcielenia ma z definicji regulować i upraszczać relacje handlowe i stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami pochodz?cymi z różnych krajów tworz?cych wspólnotę europejsk?. Niejednokrotnie już na etapie przygotowania umowy czy transakcji handlowej niezbędnym jest uwzględnienie przepisów unijnych, których znajomość może znacznie pomóc na dalszym etapie współpracy. Ewentualne spory (choć tych nikomu nie życzymy) nie mog? być rozpoznawane przez dwa S?dy na podstawie dwóch odmiennych reżimów prawnych, co również stanowi przedmiot opisywanych regulacji.

Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady reguluj? nakreślone powyżej problemy i w sposób kompleksowy tworz? ramy handlowej współpracy na forum Unii Europejskiej.

 

Plan szkolenia

1.     Co to jest Unia Europejska i czym jest prawo europejskie? – 10 minut

  2.     No to jakie prawo wybieramy? A co będzie jak zapomnimy? 30 – 45 minut

Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie prawa właściwego dla zobowi?zań umownych (Rzym I)

  3.     PRZERWA KAWOWA, DYSKUSJA 10 – 20 minut

4.     No to mamy problem, i co teraz z prawem właściwym? 30 – 45 minut

Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie prawa właściwego dla zobowi?zań pozaumownych (Rzym II)

  5.     PRZERWA KAWOWA, DYSKUSJA 10 – 20 minut

6.     Szukam pomocy. Który S?d mi jej udzieli? 30 – 45 minut

Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń s?dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I bis)

  7.     PODSUMOWANIA, DYSKUSJA

  *

Szkolenie będzie prowadzone przez Adwokata Tomasza Psiuch z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Adwokat Tomasz Psiuch posiada wykształcenie z zakresu prawa unijnego i międzynarodowego zdobyte w czasie studiów na Uniwersytecie im. Roberta Schumana w Sztrasburgu (aktualnie Uniwersytet Sztrasburski).

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskich w Sali konferencyjnej Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej Publicznej w Gdańsku. Siedziba Biblioteki znajduje się w centrum Gdańska na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Nowe Ogrody, w s?siedztwie Starego Miasta, ok. 500 metrów od Dworca PKP Gdańsk Główny. Położenie miejsca szkolenia zapewnia bezproblemowy dojazd z każdej części Trójmiasta, z dworca PKP oraz z lotniska im. Lecha Wałęsy.      

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!