Jak chronić przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością karną – perspektywa polsko-francuska

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium

 

>

Prezesi spółek, osoby wchodz?ce w skład zarz?du lub rady nadzorczej, spółka – narażeni s? w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na liczne ryzyka odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, za naruszenie wynikaj?cych w przepisów prawa obowi?zków. W przypadku działalności gospodarczej o transgranicznym charakterze, ryzyka te s? większe z uwagi na konieczność przestrzegania przepisów prawa nie jednego, lecz dwóch (lub większej ilości) państw. Dlatego też istotne jest ustanowienie skutecznych mechanizmów oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwol? mitygować ryzyka zwi?zane z działalności? gospodarcz?, działalności? zarz?dz? oraz funkcjonowaniem organizacji.

Główne zagadnienia:

1. Dlaczego przedsiębiorca może być poci?gnięty do odpowiedzialności karnej?

a. Obszary ryzyk
b. Kim jest przedsiębiorca mog?cy ponosić odpowiedzialność karn??

2. Kiedy przedsiębiorca może być poci?gnięty do odpowiedzialności karnej?

a. Odpowiedzialność zarz?dzaj?cych za czyny własne
b. Odpowiedzialność zarz?dzaj?cych za czynny innych osób z organizacji
c. Odpowiedzialność spółki

3. Mechanizmy ograniczenia ryzyk

a. Wewnętrzne procedury

  • Podział obowi?zków i mechanizmy kontroli
  •   Mapa ryzyk nieprawidłowości i nadużyć
  •   Procedury weryfikacji kontrahentów
  •   Wewnętrzne audyty
  • System informowania o nieprawidłowościach
  • Procedura monitorowania i dostosowywania obowi?zuj?cych procedur

b.   Kultura compliance

  • Wewnętrzny kodeks etyczny
  • Szkolenia
  • Sankcje dyscyplinarne w razie zidentyfikowanych naruszeń

c. Delegacja obowi?zków

d. Odpowiedzialność w ramach grupy kapitałowej

Osoba prowadz?ca:

Aleksandra Stępniewska, adwokat

Aleksandra Stępniewska doradza i reprezentuje klientów głównie w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego i o charakterze transgranicznym oraz w sprawach zwi?zanych z cyberprzestępczości?. Broni i reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach karnych.

Zajmuje się wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance oraz ocenia ryzyka odpowiedzialności karnej w zwi?zku z decyzjami biznesowymi. Prowadzi szkolenia za zakresu procedur  compliance, ryzyka odpowiedzialności karnej kadr zarz?dzaj?cych oraz z zakresu prawa do obrony.

Kieruje również obsług? klientów francuskich w ramach French Desk działaj?cego w kancelarii.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy doł?czyła w 2010 r.

Jest absolwentk? Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008). W latach 2006-2008 ukończyła kurs prawa francuskiego i  europejskiego współorganizowany przez Université de Poitiers i  Uniwersytet Warszawski. W 2011 r. odbyła staż w  gabinecie sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Marka Safjana. W 2014 r. ukończyła studia LL.M na  Wydziale Prawa Uniwersytetu w  Luksemburgu z  Europejskiego Prawa Karnego Gospodarczego. W październiku i  listopadzie 2016 r. odbyła w  Paryżu staż zawodowy organizowany przez Parysk? Radę Adwokack?. W latach 2008-2010 pracowała jako asystent sędziego ł?cznikowego (magistrat de liaison) przy Ambasadzie Francji w  Polsce. W latach 2008-2011 prowadziła szkolenia dla sędziów i  prokuratorów w  ramach organizowanego przez Krajow? Szkołę S?downictwa i  Prokuratury szkolenia ustawicznego w  zakresie francuskiego systemu prawnego, zaś od  2010 r. także w  zakresie francuskiego prawa gospodarczego. Prowadzi również wykłady w  ramach szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Europejskiego w  Trewirze.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!