Intensywny tygodniowy kurs tłumaczeniowy


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
Cena w zależności od daty zapisu

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Intensywny tygodniowy kurs tłumaczeniowy (30 godzin)

Tłumaczenie reprezentatywnych i starannie wyselekcjonowanych dokumentów z  różnych dziedzin prawa i ekonomii z języka polskiego na francuski i odwrotnie

Kurs skierowany jest do:

 • Tłumaczy przysięgłych języka francuskiego,
 • Tłumaczy specjalistycznych,
 • Kandydatów na tłumaczy przysięgłych,
 • Wszystkich osób zajmuj?cych się wykonywaniem tłumaczeń i chc?cych doskonalić swoje umiejętności tłumaczeniowe

Celem kursu jest:

 • rozwijanie umiejętności translatorycznych  
 • uporz?dkowanie wiedzy i terminologii w zakresie omawianych dziedzin
 • sporz?dzenie glosariusza terminów prawniczych i ekonomicznych występuj?cych w tekstach kursowych
 • trening kandydatów na tłumaczy przysięgłych pod k?tem egzaminu zawodowego (dostosowane ćwiczenia z przekładu i praktyczne wskazówki na potrzeby egzaminu)  

Wszystkie teksty tłumaczone w trakcie kursu i opracowywane glosariusze będ? również przygotowane w  formacie umożliwiaj?cym ich wykorzystanie w narzędziach CAT (np. Trados, MemoQ). Na koniec kursu każdy uczestnik otrzyma pamięć tłumaczeniow? stworzon? z tłumaczonych tekstów oraz bazę terminologiczn? opracowan?   z przygotowanego i zweryfikowanego podczas kursu glosariusza.

Materiały do tłumaczenia zostan? udostępnione uczestnikom drog? mailow? na miesi?c przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

W programie między innymi:

 • umowy w obrocie gospodarczym (m.in. umowa sprzedaży nieruchomości, umowa pożyczki, umowa ubezpieczenia, umowa leasingu, ugoda)
 • akty notarialne (akt poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictwo, umowa darowizny)
 • pisma procesowe w postępowaniu cywilnym i karnym (m.in. zawiadomienie o przestępstwie, prywatny akt oskarżenia, odpowiedź na pozew, wniosek o przysposobienie, pozew o alimenty, wniosek dowodowy, pozew cywilny, protokół z przesłuchania, notatka urzędowa)
 • orzeczenia w sprawach karnych i cywilnych (m.in. doręczenie odpisu aktu oskarżenia, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, postanowienie o umorzeniu dochodzenia, wyrok w sprawie cywilnej)
 • dokumenty finansowo-podatkowe (m.in. zaświadczenie o niezaleganiu, sprawozdanie zarz?du, opinia biegłego rewidenta)
 • dokumenty różne (m.in. akty stanu cywilnego, świadectwo pracy, zaświadczenie z KRK, zaświadczenie ze spółdzielni)

Cena i zapisy

Ceny obowi?zuj? w zależności od daty zapisu :

Zapisy od 1.01.2017 r. - 20.05.2017 r.

1 200 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1 450 PLN pozostałe osoby

Zapisy od 20.05.2017 r. - 17.06.2017 r.

1 400 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 1 650 PLN pozostałe osoby

Osoba prowadz?ca :

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!