Innowacyjność - budowanie przewagi rynkowej

CCIFP: ul. Mokotowska 19 (budynek Renaissance)
See on map

Cena : 150 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone
400 PLN + 22% VAT / osobę - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent: Anna Szarzyńska - Radziejowska, Grupa Firm Doradczych Evip

S? środki przeznaczone na finansowanie rozwi?zań innowacyjnych w firmach, wystarczy aby przedsiębiorcy chcieli po nie sięgn?ć.

" Polskie przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu korzystaj? z unijnego budżetu na badania i rozwój technologii. A do wzięcia jest w najbliższych latach 55 miliardów euro"

" Zdaniem ekspertów, nikłe zainteresowanie polskich przedsiębiorców unijnymi środkami to skutek wieloletnich zaniedbań. ...Z trudności? udało się przekonać niektóre spółki by zaczęły się ubiegać o unijne środki - twierdzi Andrzej Siemaszko, dyrektor krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE."

" Według ostatnich z publikowanych danych, polskie przedsiębiorca zostały wyprzedzone przez czeskie, które inwestuj? w badania ok. 700 mln rocznie."

Żródło: "Rzeczpospolita" Ekonomia & Rynek Nr 99/7393

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu z ekspertem z Grupy Firm Doradczych Evip. Seminarium zostanie w całości poświęconemu kwestiom nowych technologii i finansowaniu rozwoju tego sektora. Na spotkaniu zostan? poruszone zagadnienia:

-  jak UE wspomaga sektor nowych technologii,
-  jak przy wykorzystaniu nowych technologii można pozyskać pieni?dze na inwestycje w innych branżach,
-  co może zyskać firma stowarzyszaj?c się w paneuropejskich sieciach Rozwoju i Badań,
-  czy można uzyskać wsparcie na nowe technologie z krajowych środków publicznych
- nowelizacja ustawy o niektrych formach wspierania działalności innowacyjnej korzystniejsza dla przedsiębiorców.

PROGRAM SPOTKANIA

1). Kredyt Technologiczny BGK w świetle nowelizacji ustawy o inwestycjach w nowe technologie.
- dla jakich typów podmiotów,
- na jakie przedsięwzięcia (przykłady technologii)
- warunki jakie trzeba spełnić, żeby się ubiegać.
  
2). Stowarzyszanie się w paneuropejskich sieciach administrowanych przez poszczególne Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej - których celem jest działanie celowe na rzecz poszczególnych grup odbiorców lub jakiegoś tematu.
Np. Innovation Relay Centers
Research and Development Network
Business and Innovation Centers
- korzyści dla przedsiębiorców z członkostwa w sieci: finansowe, promocja.
- jak stać się członkiem – pomoc doradcy w ubieganiu się o członkostwo.
  
3). 6 Program Ramowy – Badań i Rozwoju Technicznego:
Europejski Program badawczo – naukowy którego celem jest wzmocnienie relacji nauka – społeczeństwo. W realizacji projektów 6RP mog? brać udział przedsiębiorcy z kluczowych sektorów takich jak: energetyka, transport, przemysł włókienniczy, ochrona środowiska, przetwórstwo żywności.   Celem programu jest promocja rozwi?zań badawczo naukowych w ramach wspólnych projektów realizowanych na rzecz rozwoju tych branż (uzyskanie funduszy na testowanie rozwi?zań innowacyjnych w Państwa  firmie lub testowanie w ramach programu własnych rozwi?zń innowacyjnych).

Grupa Firm Doradczych EVIP rozwi?zuje problemy korporacji, grup kapitałowych i organizacji w zintegrowany sposób. Oferujemy dwie główne linie usług: doradztwo w zakresie zarz?dzania strategicznego i doradztwo finansowe oraz doradztwo prawne, budowanie świadomości marki. Firma ma duże doświadczenie w prywatyzacji i restrukturyzacji firm (również stocznie, kopalnie). Grupa Firm DoradczychEvip posiada ponad 20-letnie doświadczenie zwi?zane z rynkiem polskim, jest zwrócona ku małym i średnim przedsiębiorcom.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1. Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W-Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu ("Zapisz się na wydarzenie").
Przesłanie formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2. Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nastšpić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drogš milowš na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo - Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!