Gospodarczy wymiar przepływu danych osobowych


CCIFP, ul. Mokotowska 19 (I piętro), Warszawa

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z Kancelari? Karniol Małecki i Wspólnicy Sp. k. zaprasza na seminarium: „Gospodarczy wymiar przepływu danych osobowych”, które odbędzie się 14 maja 2008 roku, w Warszawie.

http://www.skm.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZEPŁYWU DANYCH OSOBOWYCH

Grupa docelowa:

Seminarium adresowane jest do wszystkich osób zajmuj?cych się zarz?dzaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Cel seminarium:

Chodzi o praktyczne wyjaśnienie, na czym polegaj? obowi?zki przedsiębiorstw w zakresie ochrony danych osobowych ich pracowników, klientów lub innych kontrahentów.

Jak chronić przedsiębiorstwo przed odpowiedzialności? wobec osób, których dane dotycz?.

Co zrobić, by nie dopuścić, do tego, by osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za przetwarzanie danych osobowych narażała się na odpowiedzialność karn?.  

W jaki sposób korzystać z usług firm zarz?dzaj?cych zbiorami danych osobowych w celach komercyjnych, by nie naruszyć obowi?zuj?cego prawa w zakresie ochrony tych danych.    

Podczas seminarium będ? omawiane praktyczne przypadki problemów zwi?zanych z ochron? danych osobowych np. dotycz?cych pracowników, w zwi?zku z wprowadzeniem w przedsiębiorstwie systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach zwanego „whistleblowing”. Będ? też omawiane praktyczne aspektyzgłaszania zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Wymienione zagadnienia praktyczne będ? przedstawione również   w kontekście ochrony danych osobowych na poziomie europejskim i międzynarodowym.  

Program:

1.           Międzynarodowa ochrona danych osobowych – podstawowe zasady    

 1. Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
 2. Konwencja Rady Europy Nr 108 o ochronie osób w zwi?zku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych  

2.           Ochrona danych osobowych w świetle prawa europejskiego – zagadnienia podstawowe  

 1. Traktat z Lizbony, Karta Praw Podstawowych
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych 95/46 WE
 3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 4. Zgodność polskiego ustawodawstwa z dyrektyw? 95/46    

3.           Ochrona danych osobowych w systemie prawa polskiego    

 1. Konstytucja
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych:

  - Podstawowe pojęcia  

- Zasady przetwarzania danych osobowych  

- Obrót danymi osobowymi  

- Powierzenie przetwarzania danych  

- Zabezpieczenie zbiorów danych osobowych  

- Kontrola podmiotów przetwarzaj?cych dane osobowe  

- Odpowiedzialność i sankcje        

 1. Inne akty prawne – ogólne informacje    

4.           Materiały źródłowe    

Prelegent:        

  

Joanna Karniol

Wspólnik w międzynarodowej kancelarii adwokackiej Karniol Małecki i Wspólnicy, z udziałem belgijskiej spółki adwokackiej Monard d’Hulst, z siedzib? w Kortrijk, Hasselt i Brukseli, członek europejskiej grupy kancelarii adwokackich pod nazw? Nomos.

Otrzymała dyplom prawa europejskiego   w Nancy (Francja) w Europejskim Centrum Uniwersyteckim oraz odbyła staż w Komisji Europejskiej w Departamencie Ochrony Środowiska.    

Jest adwokatem międzynarodowych przedsiębiorców inwestuj?cych w Polsce. Specjalizuje się w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa pracy, administracyjnych aspektów zatrudnienia, w tym ubezpieczenia społeczne, zatrudnienia obcokrajowców. Jest autork? licznych publikacji w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz zatrudnienia pracowników zagranicznych.

Seminarium odbędzie się w języku polskim.  Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.  

"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!