Francuski w zarządzaniu zasobami ludzkimi

CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : 550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie stowarzyszone)

Passé

L'événement est terminé.

>

Intensywny, jednodniowy kurs języka francuskiego specjalistycznego jest przeznaczony dla osób chc?cych w sposób szybki pogłębić swoje kompetencje językowe w zarz?dzaniu HR. Uczestnicy kursu otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego autentyczne materiały źródłowe.

Grupa docelowa: Osoby pracuj?ce w działach HR, kadr, specjaliści prawa pracy, prawnicy

Cele:

• opanowanie słownictwa zwi?zanego z zasobami ludzkimi i prawem pracy
• praktyczna znajomość podobieństw i różnic występuj?cych w polskim i francuskim prawie pracy
• zapoznanie się z francuskimi przepisami dotycz?cymi prawa pracy,
• zapoznanie się z dokumentami dotycz?cymi nawi?zania, rozwi?zania stosunku pracy oraz przebiegiem zatrudnienia, jak również wybranych zagadnień z dziedziny zasobów ludzkich

W programie:

1. Nawi?zanie, rozwi?zanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia
• umowa o pracę
• rodzaje umów o pracę
• szczególne klauzule zawarte w umowie o pracę
• zmiana lub rozwi?zanie umowy o pracę
• zwolnienia pracowników, podstawa zwolnienia pracownika
• postępowanie przed s?dem pracy
• urlopy, wynagrodzenie
• korespondencja z pracownikiem
• studia przypadku, dyskusja,tłumaczenie z wykorzystaniem poznanego słownictwa, inne ćwiczenia słownikowe

2. Wybrane zagadnienia z zakresu zasobów ludzkich
• rozmowa roczna
• mobbing

Na zakończenie kursu, uczestnicy otrzymuj? dyplom ukończenia specjalistycznego stażu językowego CCIFP.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  

  Agenda kursów 2009 / 2010

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!