Francuski w księgowości i finansach II

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : 1650 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 2250 PLN pozostałe osoby. Łącznie 3 dni szkolenia

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Intensywne szkolenie językowe : 3 piątki pod rząd :19 , 26 września oraz 3 października 2014 r. Godziny: 09:45 - 16:30

>

Ł?cznie = 24h godz. lekcyjnych / 3 pi?tki

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Zapraszamy księgowych, tłumaczy języka francuskiego, osoby zajmuj?ce się finansami w przedsiębiorstwie.

W programie:

1.       Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym: najważniejsze pojęcia

2.       Analiza podstawowych terminów księgowo-finansowych sprawiaj?cych szczególn? trudność osobom pracuj?cym we francuskojęzycznych firmach

3.       Zasady rachunkowości

 • Zasady stosowane w rachunkowości
 • Elementy sprawozdania finansowego - wprowadzenie
 • Plan kont (rachunkowość polska i francuska – podobieństwa i różnice)
 • Zasada podwójnego zapisu księgowego (księgi rachunkowe)
 • Księgowanie niektórych operacji zakupu i sprzedaży
 • Zamówienie, dostawa, fakturowanie (elementy treściowe na fakturach, faktura koryguj?ca), sposoby płatności praktykowane we Francji, stosowane obniżki, pojęcie zadatku i zaliczki

4.       Szczegółowa analiza poszczególnych elementów sprawozdań finansowych

 • Bilans (aktywa i pasywa)
 • Rachunek wyników           
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Pojęcie kapitału operacyjnego i zapotrzebowanie na kapitał operacyjny
 • Sprawozdania finansowe sporz?dzane według międzynarodowych standardów   rachunkowości – części składowe i   różnice w nomenklaturze

5.       Kondycja finansowa przedsiębiorstwa

 • Podstawowe wskaźniki finansowe
 • Pojęcie rentowności, płynności

6.       Źródła finansowania przedsiębiorstw

7.       Sposoby inwestowania (papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,   lokaty pieniężne) oraz strategie inwestycyjne.

8.       Bankowość

 • umowa rachunku bankowego
 • rodzaje kont bankowych
 • kredyty bankowe i ich rodzaje

9.       Wynagrodzenie i jego składniki

 • rodzaje składek obowi?zkowych
 • podatki bezpośrednie i pośrednie (różnice w systemach podatkowych Polski i Francji)

Wymagany minimalny poziom min. języka ogólnego: B2

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!