Francuski język prawniczy


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
1 950 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 2 350 PLN (firmy nie stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Przygotowanie do egzaminu Paryskiej  Izby Handlowej  CCIP

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczn? metodę komunikacyjn?, w ramach której ćwiczone s? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z języka francuskiego prawniczego. Wykorzystujemy autorski program nauczania prezentuj?cy najwyższy poziom merytoryczny.

Naszym celem jest metodyczne, konsekwentne i skuteczne pogłębianie wiedzy językowej słuchaczy, a w rezultacie osi?gnięcie przez nich założonego poziomu biegłości językowej w danej dziedzinie.

Grupa docelowa:

Prawnicy, studenci prawa, a także wszystkie osoby, wykorzystuj?ce francuski język prawniczy na co dzień

Cel :

- zdobycie wiedzy   z zakresu prawa państwowego, cywilnego, pracy, gospodarczego, finansowego i karnego, oraz prawa europejskiego

- opanowanie   specjalistycznego słownictwa języka francuskiego prawniczego

- poznanie tekstów prawniczych w języku francuskim: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe                          

- przygotowanie się do Certyfikatu Francuskiego Języka Prawniczego CCIP

W programie:

- praca z tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego

- struktury organów wymiaru sprawiedliwości, organy ochrony prawnej, obsługa prawna

- prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta

- prawo pracy: relacje indywidualne (powstanie, egzekwowanie i rozwi?zanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe

- umowy, zobowi?zania umowne i inne

- ćwiczenia przygotowuj?ce do egzaminu CFJ CCIP w Paryżu

Czas trwania: 50 godz. zajęć, zajęcia odbywaj? się raz w tygodniu (1h30).


W ramach udziału w szkoleniu, wszyscy uczestnicy otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego autentyczne materiały źródłowe.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  

  Agenda kursów 2009 / 2010

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!