Francuski język biznesowy


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
1 500 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 1 800 PLN (firmy nie stowarzyszone) za jeden semestr

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

I semestr  - Przygotowanie do egzaminu CCIP: DFP Affaires B2 oraz DFP Affaires C1

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczn? metodę komunikacyjn?, w ramach której ćwiczone s? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych. Wykorzystujemy autorski program nauczania prezentuj?cy najwyższy poziom merytoryczny.

Naszym celem jest metodyczne, konsekwentne i skuteczne pogłębianie wiedzy językowej słuchaczy, a w rezultacie osi?gnięcie przez nich założonego poziomu biegłości językowej.

Grupa docelowa:

Pracownicy firm i studenci ze znajomości? języka na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym (poziom B1)

Cel:        

- przygotowanie do egzaminów DFP Affaires B2 - (DFA 1) et DFP Affaires C1 - (DAF 2) Izby Handlowej w Paryżu

- nabycie praktycznych umiejętności z zakresu języka francuskiego biznesowego

- poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw francuskich oraz pracy w nich

W programie:

- praca nad dokumentami używanymi w przedsiębiorstwie

- redagowanie pism i sporz?dzanie dokumentów w języku francuskim (notatki, sprawozdania, raporty, listy handlowe)

- interpretacja statystyk w języku francuskim w kontekście działalności firmy

- przygotowanie wyst?pień ustnych i prezentacji

- sztuka negocjacji i prowadzenia spotkań biznesowych

- przygotowanie pod k?tem egzaminów CCIP

Kursy odbywaj? się we wtorki i w czwartki.

W ramach udziału w szkoleniu, wszyscy uczestnicy otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego autentyczne materiały źródłowe. Na zakończenie każdego semestru nauki, uczestnicy kursu otrzymuj? certyfikat.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  

  Agenda kursów 2009 / 2010

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!