Francuski język biznesowy


Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
1 300 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 1 600 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem kursu jest utrwalenie lub / i poszerzenie wiedzy i umiejętności językowych w kontekście świata biznesu. Ponadto, wprowadzenie terminologii języka fachowego ekonomiczno - handlowego, z elementami terminologii prawniczej i księgowej, z jak? pracownicy firm spotykaj? się w swoim miejscu pracy. Program kursu obejmować będzie te zagadnienia ekonomiczno-handlowe, które posłuż? efektywnemu poznaniu języka biznesu w mowie i w piśmie. Charakterystyk? kursu jest nacisk na poszerzanie i utrwalanie słownictwa używanego czynnie w sytuacjach zwi?zanych życiem przedsiębiorstwa.

Problematyka kursu obejmuje między innymi następuj?ce tematy:
- Prezentacje na ważnych spotkaniach, konferencjach
- Telefonowanie
- Negocjacje
- Prowadzenie i udział w zebraniach i dyskusjach
- Argumentowanie
- Komentowanie wykresów i analizowanie danych liczbowych
- Prezentowanie firmy
- Redagowanie listów handlowych, maili i dokumentów sformalizowanych
- Identyfikowanie i wykorzystywanie dokumentów zawodowych (notatka, raport, sprawozdanie, protokół, druki)
- Informowanie o zadaniach i przebiegu swojej pracy
- Umawianie, przenoszenie i odwoływanie spotkań
W czasie kursu omawiane będ? także wybrane elementy gramatyczne istotne w kontekście biznesowym.

Cel:
-  nabycie umiejętności językowych stosowanych w świecie biznesu
-  swoboda w posługiwaniu się językiem francuskim w codziennych sytuacjach zawodowych

Uczestnicy: kadra, pracownicy firmy, studenci ekonomii, posługuj?cy się językiem francuskim na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym
Data: 17.10.05 - 08.01.06 (pierwszy semestr), 18.30-20.00, poniedziałek oraz środa,
  13.02.05 – 05.06.06 – drugi semestr, 18.30 – 20.00, poniedziałek, środa
Czas trwania: dwa semestry, od października do stycznia oraz od lutego do czerwca
Cena semestru: 1 300 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 1 600 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

Prowadz?ca:
Dorota Bruś jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).

POZOSTAŁE KURSY:

17.10.05  - 08.02.06,  18.30 - 20.00 -  Francuski język biznesowy - I semestr
13.02.06  - 05.06.06,  18.30 - 20.00 -  Francuski język biznesowy - II semestr
18.10.05  09.02.06,  18.30 - 20.00  - Przygotowanie do egzaminu Francuskiej Izby w Paryżu – DFA1 et DFA2 - I semestr
14.02.06  06.06.06,  18.30 - 20.00  - Przygotowanie do egzaminu Francuskiej Izby w Paryżu – DFA1 et DFA2 - II semestr
21.10.05  05.05.06,  08.00 - 9.30 - Francuski język prawniczy - przygotowanie do egzaminu: Certyfikat francuskiego języka prawniczego CCIP
12.05.06  14.07.06,  08.00 - 9.30 -  Francuski język księgowy i finansowy
14.10.05  14.10.05,  9.45 - 17.30  - Francuski język w:  Korespondencja firmy wewnętrzna  
18.11.05  18.11.05,  09.45 - 17.30 -  Francuski język w: Korespondencja firmy zewnętrzna
16.12.05  16.12.05,  09.45 - 17.30  - Francuski język handlowy
20.01.06  20.01.06,  09.45 - 17.30  - Francuski w sekretariacie
24.02.06  24.02.06,  09.45 - 17.30  - Francuskie słownictwo prawne w przedsiębiorstwie
24.03.06  24.03.06,  09.45 - 17.30 -  Francuski w księgowości i finansach
21.04.06  21.04.06,  09.45 - 17.30  - Francuskie słownictwo bankowe
26.05.06  26.05.06,  09.45 - 17.30  - Francuskie słownictwo administracyjne

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż  7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!