Firmy francuskie na Forum ekonomicznym w Krynicy


Krynica Górska/Małopolska

Cena :
Koszt udziału jednej osoby w forum 7000 PLN NET - 15% znizki dla firm stowarzyszonych
Dodatkowe koszty:
Udział w panelu 5000 PLN Net
Uczestictwo we wspólnym pawilonie ok 6 500 PLN net (koszt może ulec zmianie w zalezności od ilości firm deklarujących u

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W tym roku, już po raz drugi firmy francuskie stowarzyszone we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce zaprezentuj? się razem na XX Forum Ekonomicznym w Krynicy, które odbędzie się w dniach 8-11 września 2010. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do współpracy przy tym wydarzeniu.

Doroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy to jedno z najważniejszych spotkań polityczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej gromadz?ce ponad 2000 gości z 60 krajów świata (biznesmeni, przedstawiciele państw, rz?dów, instytucji unijnych).

Podczas tegorocznego Forum chcemy by francuscy przedsiębiorcy byli jeszcze bardziej widoczni. Planujemy wraz z Ambasad? Francji i innymi partnerami zorganizować dwa panele dyskusyjne. Jeden poświęcony będzie wyzwaniom Polski w dziedzinie energii, telekomunikacji i rozwoju infrastruktury, a podczas drugiego będziemy mówić o akcjonariacie pracowniczym i społecznym zaangażowaniu biznesu francuskiego. Planujemy również przygotować pawilon francuski i kawiarnię, w której firmy będ? mogły przyjmować swoich gości i nawi?zywać relacje z uczestnikami forum. Ważnym elementem będzie także konferencja prasowa, podczas której przedstawimy wyniki prac nad Biał? Księg? CCIFP.

Panele CCIFP:

Angażowanie pracowników motorem rozwoju przedsiębiorstwa – akcjonariat pracowniczy oraz inne metody
Employee Engagement as an Engine of a Company’s Development – Employee Ownership and Other Methods


9 września,
12:05-13:20
Stary Dom Zdrojowy, Sala Prezydencka
Scieżka tematyczna: Biznes i Zarz?dzanie

Zmieniaj?cy się rynek zmusza firmy do poszukiwania nowych form zaangażowania pracowników i budowania kultury organizacyjnej w oparciu o ich indywidualne potrzeby. Przywództwo, promowanie przedsiębiorczości, czy akcjonariat pracowniczy to narzędzia, którymi inwestorzy zagraniczni motywuj? swoich pracowników. Podczas panelu omówimy jak skutecznie poprzez zaangażowanie pracowników zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa?

Changing market conditions force companies to seek new forms of employee engagement and to build a corporate culture based on their specific needs. Leadership, promotion of entrepreneurship or employee ownership are the tools used by foreign investors to motivate employees. The panel will discuss how to effectively enhance a company's efficiency through employee engagement.

Moderator
• Anita Błaszczak, Rzeczpospolita

Paneliści
• Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej
• François Colombié, Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej, Auchan Polska i Auchan Rosja, Polska
• Dorota Wójcik-Czarzasty, Dyrektor Zasobów Ludzkich, Leroy Merlin, Polska
• Beata Janczur, Wiceprezes Zarz?du, LUKAS Bank S.A., Polska
• Grzegorz Sokołowski, Wiceprezes, Dyrektor Zasobów Ludzkich, EDF Polska, Polska
• Yann Gontard, Dyrektor Zarz?dzaj?cy, Sodexo Polska, Polska

Wyzwania dla Polski w zakresie energii, infrastruktury transportowej, telekomunikacji  
Challenges for Poland: Energy, Transport Infrastructure and Telecommunications

 

8 września
17:05 -18:20
Pijalnia Główna, Sala Tadeusz
Ścieżka tematyczna: Forum Energetyczne

Bez nowoczesnej i dobrze rozwiniętej infrastruktury trudno będzie Polsce konkurować z innymi państwami regionu o przyci?gnięcie nowych inwestorów. Bior?c pod uwagę wyzwania dla Polski na najbliższe lata, kluczowe staj? się kwestie zwi?zane z rozwojem infrastruktury transportowej, teleinformatycznej oraz energetyki. Podczas panelu-debaty pomiędzy przedstawicielami władz centralnych i regionalnych, a firmami z sektora prywatnego będziemy mogli poznać plany i konkretne propozycje dotycz?ce rozbudowy infrastruktury w Polsce oraz rolę, jak? mog? odegrać w tym procesie zagraniczni inwestorzy.

Without a modern and well-developed infrastructure it will be difficult for Poland to compete with other countries in the region for investment capital. Among the challenges ahead for Poland in the coming years, crucial are those related to the development of transport infrastructure, telecommunications and energy. The panel-debate between representatives of the central and regional authorities and private sector companies will unveil the specific plans and proposals for infrastructure development in Poland and examine the possible role of foreign investors in this process.

Moderator
• Piotr Mazurkiewicz, Rzeczpospolita

Paneliści
• Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
• Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
• Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski
• Zbigniew Szafrański, Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe
• Philippe Castanet, Prezes EDF Polska
• Stéphane Hild, Dyrektor generalny Société Générale CIB Polska
• Frédéric Nicolon, Dyrektor generalny Egis Polska
• Roland Dubois, Członek Zarz?du TP SA ds. finansów

Panel objęty patronatem CCIFP - Energia nuklearna - bezpieczna i tania?
Nuclear energy - safe and cheap?

10 Września
10:40 - 11:55
Pijalnia Główna, Sala Tadeusz
Ścieżka tematyczna: Innowacje i Zrównoważony Rozwój

Projekt rozwoju energii nuklearnej jest jednym z wyzwań, które stoj? przed polskimi władzami. Jest to zagadnienie niezmiernie złożone, bo choć jest to energia bardzo efektywna, stosunkowo niedroga i nieemituj?ca gazów cieplarnianych, budowa centrali nuklearnej powoduje mieszane reakcje ze strony społeczeństwa ze względu na ryzyko zwi?zane z bezpieczeństwem. Jednocześnie jest to największa inwestycja finansowa ostatnich dziesięcioleci. Jak inne kraje udźwignęły ten ciężar? Jakie ramy instytucjonalno-prawne powinny być zapewnione dla powodzenia tego przedsięwzięcia? Czy państwo będzie zmuszone powiększyć dług publiczny w celu sfinansowania tego projektu?  

Speakers will tackle the question: is the nuclear power plant a safety solution, and what are the existing possibilities for financing this project in Poland?

Moderator
• Wojciech Hann, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte, Polska

Paneliści
• Michael Kirst - Wiceprezes, Dyrektor ds. strategii i stosunków zewnętrznych, Westinghouse Electric Company, Belgia
• Rokas Žilinskas - Przewodnicz?cy Komisji Energii Nuklearnej, Parlament Republiki Litewskiej, Litwa
• Daniel Roderick - Wiceprezes ds. Projektów Nuklearnych, GE, USA
• Peter Berben - Wicedyrektor ds. Rozwoju Energetyki Nuklearnej, GDF SUEZ, Belgia
• Stéphane Hild, Dyrektor Generalny, Société Générale Polska.


9 września w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się śniadanie prasowe, na którym przedstawimy wyniki prac nad Biał? Księg? CCIFP. Wszystkich zainteresowanych poznaniem rezultatów zapraszamy o 8.45 do Café France, na tarasie Pijalni Głównej.

Partnerzy paneli CCIFP:

http://www.wbj.plhttp://www.echos.pl  Tutaj znajdzeicie Państwo szczegóły współpracy z CCIFP przy  organizacji udziału    firm   francuskich  w    XX Forum Ekonomicznym w Krynicy - oferta.pdf


 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!