Finansowanie inwestycji.

CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18, Warszawa
See on map

Cena : 450 PLN netto dla firm stowarzyszonych
650 PLN netto dla firm niestowarzyszonych

Passé

L'événement est terminé.

>

Przyst?pienie Polski do Unii Europejskiej, niska stawka podatku dochodowego od osób prawnych, położenie geograficzne to przesłanki, dla których Polska stała się krajem przyci?gaj?cym inwestorów.

Przepisy prawa polskiego zapewniaj? swobodę działalności gospodarczej, jednocześnie pozwalaj?c na prowadzenie tej działalności w różnych formach prawnych.   Każda z nich została skonstruowana dla pewnych specyficznych form aktywności gospodarczej.   Każda ma swoje zalety i wady.   Każda z nich wymaga również finansowania.

Chc?c przybliżyć potencjalnym inwestorom, jak i podmiotom już w Polsce działaj?cym, jakie formy działalności gospodarczej s? dopuszczalne w polskim systemie prawa i jakie formy finansowania każdej z nich mog? być rozpatrywane, mamy do zaoferowania seminarium poświęcone tej tematyce.

Skierowane jest ono do inwestorów zarówno polskich, jak i zagranicznych.   Obejmuje ono kwestie prawne, ale uwzględnia także aspekt ekonomiczny takiej działalności, obszernie zestawiaj?c problematykę obci?żeń podatkowych oraz rachunkowych.   Wskazuje on na najtańsze z punktu widzenia kosztów fiskalnych metody finansowania działalności w Polsce.   Podczas seminarium omawiane s? także kwestie dotycz?ce transferu wypracowanego zysku z Polski do inwestora.

Naszym celem jest, aby uczestnicy seminarium zapoznali się z dostępnymi formami prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce, mieli jasny obraz „za i przeciw” przemawiaj?cych za wyborem danej opcji, a także byli świadomi, jaka jest efektywna stopa opodatkowania w Polsce i jakie koszty będ? musieli ponieść w zwi?zku z obsług? administracji finansowej w Polsce.

Seminarium będzie prowadzone przez specjalistów wszystkich trzech dyscyplin obecnych w  kancelarii Haarmann Hemmelrath,  tj. radców prawnych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów.   Zapewni to szeroki ogl?d poruszanych kwestii oraz pozwoli na dostarczanie odpowiedzi na pytania uczestników w trakcie seminarium.

Program  


1.    Formy prowadzenia działalności w Polsce
       Przedstawicielstwo
       Oddział
       Spółka osobowa  
        Spółka kapitałowa
       Bezpośrednia inwestycja podmiotu zagranicznego
       Omówienie zakresu uprawnień każdego z podmiotu i ich podstawowych cech prawnych, podatkowych i     rachunkowych

2.    Sposoby finansowania - zasady ogólne
         Finansowanie przez inwestorów
         Wniesienie kapitału
         Pożyczka
         Odroczenie płatności
         Dopłaty
         Finansowanie zewnętrzne
         Kredyt bankowy
         Leasing
         Omówienie sposobów finansowania

3.   Sposoby finansowania dla poszczególnych rodzajów działalności
          Aspekty podatkowe
         Aspekty rachunkowe
         Przykłady

  Prowadz?cy:
  Prawnicy, doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci Haarmann Hemmelrath

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami

Koszt uczestnictwa wynosi  450 PLN (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 650 PLN (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037 - 3300057-27001-1202

W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty


  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!