Efektywna organizacja. Szanse i bariery rozwoju firmy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Jak przezwyciężać wewnętrzne bariery rozwoju organizacji ?

 

>

Warsztaty te to praktyczny przewodnik po tym, jak budować wygrywaj?ce, globalne organizacje.

Podczas warsztatów omówimy szanse i   bariery, jakie pojawiaj? się przed przedsiębiorstwami na różnych etapach ich rozwoju oraz cechy charakterystyczne dla każdej z faz wzrostu biznesu w formule od start-upu do globalnej korporacji. Przedstawimy sprawdzon? na świecie, wdrożon? m.in. przez Starbucks Coffee Company, koncepcję strategicznego, długofalowego i efektywnego rozwoju firmy, jak również autorskie podejście do zarz?dzania innowacj? w firmie.

Udział w warsztacie pozwoli na   doskonalenie kompetencji w zakresie strategicznego zarz?dzania organizacj? i może być inspiracj? do wprowadzania nowych rozwi?zań w tym obszarze.

PROGRAM :

Panel I  – prowadzenie Dariusz Brzeziński.

 1. Wewnętrzne bariery wzrostu na różnych etapach rozwoju organizacji. Wykorzystanie piramidy organizacyjnej do poszukiwania barier wzrostu w firmie.
  • Jak zidentyfikować bariery wzrostu w firmie?
  • Którymi barierami powinieneś się zaj?ć przede wszystkim?
  • Jak usun?ć najważniejsze bariery wzrostu?
 2. Wykorzystanie metodyki do usunięcia barier wzrostu i poprawy wyników finansowych na przykładzie wybranego studium przypadków APAX Consulting Group.
 3. Zdefiniowanie praktycznych korzyści wynikaj?cych z zastosowania metodyki.
 4. Pytania.

Panel II  - prowadzenie Paweł Rudnik.

 1. Opracowywanie strategicznych celów innowacji na bazie analizy zasobów i etapu rozwoju spółki.
 2. Podejścia do alokacji zasobów niezbędnych dla wewnętrznych procesów wypracowywania innowacji.
 3. Sposoby wdrażania i wspierania „kultury innowacji” w przedsiębiorstwie na podstawie autorskiej metodologii opracowywania i rozwoju strategii innowacji w przedsiębiorstwach.
 4. Zdefiniowanie praktycznych korzyści wynikaj?cych z zastosowania metodyki.
 5. Pytania.

W trakcie dnia przewidziany jest wspólny lunch.

Osoby prowadz?ce :

Dariusz Brzeziński

Partner Zarz?dzaj?cy firmy doradczej APAX Consulting Group.
Ekspert w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału. Autor i współautor kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, w tym: chemicznym, energetycznym, finansowym, IT, budowlanym, logistycznym i farmaceutycznym. Certyfikowany doradca Strategic Planning and Performance Management Systems- Metodologii Prof. Framholtza-   wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UKLA w Kalifornii.

Doświadczenie :

Przez ostatnie kilkanaście lat zasiadał na stanowiskach menedżerskich i był Członkiem Zarz?du w wiod?cych firmach doradczych i informatycznych.

Od 1991 do 2000 roku pracował w grupie Ernst & Young Polska, pocz?tkowo jako szef Działu Doradztwa Rynkowego, a następnie jako Starszy Menedżer i Szef Działu Strategii

i Usprawnień Operacyjnych. W okresie od 2001 do 2005 roku był Wiceprezesem i Dyrektorem ds. Operacyjnych spółki Capgemini Polska. W roku 2006 został Wiceprezesem firmy  Doradztwo Gospodarcze DGA.

Dariusz jest ekspertem w dziedzinie doradztwa strategicznego, transformacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania kapitału.  Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz kompleksowych programów restrukturyzacji w różnych sektorach, np. chemicznym, energetycznym, finansowym, IT, budowlanym, logistycznym i farmaceutycznym.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie przy realizacji projektów strategicznych oraz z zakresu corporate finance dla korporacji międzynarodowych, m.in. z listy Fortune 500, czołowych firm polskich oraz firm z sektora MŚP.

Paweł Rudnik

Starszy konsultant w APAX Consulting Group.
Ekspert w zakresie doradztwa biznesowego, w tym opracowywania analiz rynkowych, analiz strategicznych przedsiębiorstw, biznesplanów, analiz finansowych, Balanced Scorecard. Przeprowadził szereg analiz,   sprawozdań finansowych czołowych firm działaj?cych w  obszarze Consumer Market oraz Industrial Market. Certyfikowany doradca Strategic Planning and Performance Management Systems- Metodologii Prof. Framholtza-   wybitnego wykładowcy z Uniwersytetu UKLA w Kalifornii.

Doświadczenie

Paweł Rudnik posiada bogate doświadczenie w zakresie operacyjnego zarz?dzania projektami doradczymi oraz prowadzenia prac doradczych obejmuj?cych: przegl?dy i analizy strategiczne rynków i przedsiębiorstw, formułowania strategii Spółek, przekładania strategii na system Balanced Scorecard.

Obecnie Paweł Rudnik pełni funkcję Starszego Konsultanta w   APAX Consulting Group.

Przez ostatnie kilka lat zdobył doświadczenie pracuj?c w spółkach doradczych przy opracowywaniu analiz rynkowych, biznesplanów, strategii rozwoju, programów restrukturyzacji, prognoz finansowych i wycen.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!