Działalność e-commerce i m-commerce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium specjalistyczne dla branży Retail

 

>

Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora małego retailu, którzy działaj? lub planuj? działać w obszarze handlu elektronicznego poprzez prowadzenie klasycznego sklepu internetowego (e-commerce) lub z wykorzystaniem zyskuj?cej na coraz większej popularności sprzedaży mobilnej (m-commerce).  

Podczas spotkania prelegenci opowiedz? - o czym należy pamiętać przy zakładaniu i prowadzeniu sklepu internetowego m.in. w zakresie umieszczanych ofert, ochrony konsumentów, ochrony ich prywatności, świadczenia usług drog? elektroniczn? oraz dokonywania płatności elektronicznymi instrumentami płatniczymi.

Specjaliści w zakresie zaproponowanej tematyki opowiedz? o przepisach, praktyce ich stosowania oraz zasadach obowi?zuj?cych na rynku dla tego typu usług w oparciu o przykłady z ich własnej praktyki, także w kontekście nadchodz?cych zmian przewidzianych w RODO oraz Rozporz?dzeniu e-Privacy.  

Tematy szczegółowe :

1. Oferta i zwi?zanie ofert? w sklepie internetowym - zagadnienia prawne (Aleksandra Danielewicz i Olga Leśniewska)

Tematem szkolenia będzie omówienie charakteru prawnego oferty w sklepie internetowym. W szczególności przedstawiony zostanie proces składania i potwierdzania oferty, problematyka zwi?zania ofert? oraz możliwość odwołania oferty przez użytkownika sklepu. W czasie szkolenia prelegentki powiedz? m.in. czym jest oferta elektroniczna, czym różni się od innych ofert oraz jaka jest rola regulaminu sklepu w procesie zawierania umowy w sklepie internetowym. Spotkanie zostanie wzbogacone o liczne przykłady z praktyki zwi?zane z doradztwem dla sklepów internetowych.

2. Sklepy internetowe w zakresie świadczenia usług drog? elektroniczn? i ochrony prywatności   (Magdalena Koniarska)

Prowadz?ca zapozna uczestników z istotnymi przepisami dotycz?cymi prowadzenia sklepu internetowego oraz opowie o tym, co trzeba wiedzieć i na co zwrócić uwagę przy tworzeniu regulaminu takiego sklepu. Podczas spotkania zostan? również poruszone zagadnienia zwi?zane z obowi?zkami sprzedawcy internetowego, także w zakresie posiadania niezbędnej dokumentacji w kontekście zbliżaj?cego się RODO. Przybliżona zostanie również tematyka Rozporz?dzenia e-Privacy - w tym zakresie postaramy się odpowiedzieć na pytania:   co wiemy o tym rozporz?dzeniu i czego należy się spodziewać. Prelegentka przybliży również uczestnikom rozwi?zania prawne wobec ograniczeń technicznych w przypadku aplikacji mobilnych.  

3. Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów o umożliwienie wykonania transakcji płatniczych elektronicznymi instrumentami płatniczymi (Magdalena Gmur)

Szkolenie obejmować będzie omówienie najistotniejszych postanowień umów o umożliwienie wykonania transakcji elektronicznymi instrumentami płatniczymi w kontekście przelewów bankowych, płatności online oraz poprzez aplikacje mobilne. Prowadz?ca wskaże w szczególności elementy, których negocjowanie z agentem rozliczeniowym będzie korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców przyjmuj?cych płatności elektronicznymi instrumentami płatniczymi, takie jak: stawki, przerwy w świadczeniu usług, retencja   środków.

Osoby prowadz?ce :

Aleksandra Danielewicz, LLM, Senior Associate/Radca prawny

Aleksandra Danielewicz jest koordynatorem sektora Retail & Consumer w  DLA Piper w  Polsce. Specjalizuje się w  prawie korporacyjnym, doradzaj?c m.in. klientom z tego sektora. Jej doświadczenie obejmuje przede wszystkim doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć oraz procesach restrukturyzacyjnych, koordynowanie badań due diligence oraz bież?c? obsługę podmiotów gospodarczych, w tym analizę umów handlowych. Aleksandra doradza także klientom w zakresie zakładania oraz likwidacji spółek i oddziałów w Polsce. Jako koordynator sektora Retail & Consumer, Aleksandra reprezentuje DLA Piper bior?c udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach sektorowych.

Olga Leśniewska,Associate/Radca prawny

Olga Leśniewska doradza klientom w sprawach zwi?zanych z obrotem gospodarczym (tzw. commercial) oraz zwi?zanych z  prawem własności intelektualnej. Doradza wielu podmiotom świadcz?cym usługi online w zakresie działań marketingowych, promocyjnych, w tym konkursów internetowych, opracowuj?c regulaminy takich akcji. W swojej praktyce skupia się także na zagadnieniach zarz?dzania portfelami znaków towarowych oraz ochron? własności przemysłowej. Posiada również szerokie doświadczenie w  zakresie ochrony praw autorskich w  sektorze nieruchomości, spożywczym oraz nowych technologii, a także w doradzaniu klientom w zakresie prawnych aspektów ich codziennej działalności oraz w  różnych, pojawiaj?cych się przy transakcjach kwestiach dotycz?cych własności intelektualnej. Olga brała udział w licznych badaniach due diligence i uczestniczy w postępowaniach s?dowych i  przeds?dowych zwi?zanych z prawem ochrony własności intelektualnej.

Magdalena Koniarska,Associate/Adwokat

Magdalena Koniarska wspiera klientów z różnych sektorów (m.in. nowych technologii, retail, ubezpieczeniowego, farmaceutycznego, IT) w kwestiach dotycz?cych ochrony danych osobowych, świadczenia usług drog? elektroniczn? oraz prawa telekomunikacyjnego. Zajmuje się m.in. opracowywaniem umów powierzenia przetwarzania/udostępnienia danych, umów i wniosków transferowych, pism  w postępowaniu przed GIODO i innych dokumentów, a  także opracowywaniem rozwi?zań marketingu elektronicznego, targetowania i profilowania. Magdalena doradza także krajowym i międzynarodowym spółkom w  zakresie   ochrony danych osobowych w  kontekście AML, prawa bankowego, prawa ubezpieczeniowego, prawa pracy, e-commerce i  prawa  własności intelektualnej.

Magdalena Gmur, Associate/Adwokat

Magdalena Gmur specjalizuje się w prawie bankowym i  finansowym. Doradza klientom w zakresie szeroko pojętych transakcji finansowych, w tym finansowań korporacyjnych, finansowania aktywów, nieruchomości i projektów, działaj?c na rzecz zarówno kredytodawców jak i kredytobiorców. Asystuje polskim i zagranicznym klientom w przygotowywaniu i  negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej, a  także w  ustanawianiu zabezpieczeń pod polskim prawem. Magdalena doradza klientom w zakresie postepowań rejestrowych i spełniania warunków do wypłaty kredytu w  transakcjach krajowych i  międzynarodowych. W swojej praktyce Magdalena koncentruje się również na aspektach regulacyjnych działalności banków, instytucji kredytowych i dostawców usług płatniczych. Doradza klientom w sprawach   regulacyjnych, dokumentacyjnych i badań due diligence, zwi?zanych z sekurytyzacj?.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!