Dystrybucja dóbr i usług w świetle polskiego i europejskiego prawa konkurencji.


CCIFP, ul. Mokotowska 19

Cena :
150 PLN netto dla firm stowarzyszonych
400 PLN netto dla firm nie stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegenci: Małgorzata Modzelewska de Raad z Kancelarii Wierzbowski Eversheds oraz Karolina Stawowska z PriceWoterhouseCoopers.

Seminarium  będzie polegało na:

1)  przedstawieniu zasadniczych zagadnień z zakresu prawa konkurencji wi?ż?cych się w umowami   dystrybucyjnymi (0,5 godz.)

2)  przedstawieniu i analizie przykładowych zapisów umownych oraz kazusów ilustruj?cych zasady obowi?zuj?ce dla poszczególnych typów dystrybucji (1,5 godz.)

3)  przedstawieniu wybranych zagadnień podatkowych wi?ż?cych się z promocj? dystrybuowanych dóbr i usług.    
  
Semianrium będzie prowadzone w sposób interaktywny, a uczestnicy będ? mogli również przedstawić własne problemy wi?ż?ce się z treści? umów dystrybucyjnych.

Zostanie przedstawiona i zilustrowana przykładami podana niżej problematyka.

1.  Umowy dystrybucyjne
     a. obszar "obojętny" z punktu widzenia prawa konkurencji
     b. obszar zakazany

2.  Typy sieci dystrybucyjnych a swoboda kontraktowania
     a. dystrybucja w ramach podmiotów z tej samej grupy kapitałowej
     b. dystrybucja przez agentów sensu stricte
     c. dystrybucja wył?czna/niewył?czna
     d. dystrybucja selektywna
     e. sieć franchisingowa

3.  Klauzule zakazane w zakresie:
     a. ograniczania obszaru/grupy klientów
     b. kształtowania cen
     c. ograniczenia w sprzedaży detalicznej przez hurtowników
     d. ograniczeń sprzedaży części zamiennych
     e. przedmiotu i długości zakazu konkurencji (warunki dopuszczalności)

4.  Przykładowe klauzule zakazane w przypadku posiadania pozycji dominuj?cej

5.  Konsekwencje naruszeń
    a. administracyjnoprawne
    b. prywatnoprawne

6.  Specyfika postępowania przed Prezesem UOKiK

7.  Promocje organizowane przez producentów wspólnie z dystrybutorami (zagadnienia podatkowe):

I.   Sprzedaż premiowa
     a. podatek dochodowy od osób prawnych
     b. podatek VAT
     c. obowi?zki w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych
II. Sponsoring konkursów organizowanych przez dystrybutorów
     a. podatek dochodowy od osób prawnych
     b. podatek VAT
     c. obowi?zki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
III.   Dokumentacja akcji promocyjnych organizowanych wspólnie z dystrybutorami.

Małgorzata Modzelewska de Raad jest adwokatem. Zajmuje się głownie prawem konkurencji, jak również szeroko pojętym prawem gospodarczym; prowadzi też sprawy s?dowe. Ukończyła studia europejskie na Uniwersytecie Utrechckim w Holandii oraz studia podyplomowe w Kings’ College, Uniwersytet w Londynie w zakresie europejskiego prawa konkurencji. Specjalizuje się w problematyce tzw. prawa antymonopolowego, prawie konsumenckim (w tym: problematyce praktyk ograniczaj?cych zbiorowe interesy konsumentów) oraz prawie nieuczciwej konkurencji. Reprezentowała firmy polskie i zagraniczne w postępowaniach administracyjnych i s?dowych, w tym w licznych sprawach antymonopolowych przed Prezesem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, S?dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i S?dem Najwyższym.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi  150 PLN  (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz  400 PLN  (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?:  marta.oswiecinska(@)ccifp.pl W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!