Czy można zapobiec kryzysowi medialnemu?

CCIFP: ul. Mokotowska 19 (budynek Renaissance)
See on map

Cena : 150 PLN netto - firmy stowarzyszone
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent: Piotr Bazylko, Piotr Wysocki z Media&Doradztwo. Kwestie prawne zaprezentuje mec. Krzysztof Gotkowicz.

Czy przy wykorzystaniu narzędzi public relations i instrumentów prawnych można unikn?ć kryzysu medialnego? Czy możliwe jest nakłonienie nieprzychylnego dziennikarza do przestrzegania standardów zawodowych?

Program wykładu:

1). Polskie dziennikarstwo i rynek mediów w roku 2006:
-  Koncerny, redakcje, osobowości – konkurencja na rynku gospodarczym i opinii;
-  Czwarta władza czy mediokracja? Wpływ zmian   prawnych, społecznych i gospodarczych na język i postawy mediów;

2). Myślenie pr przy planowaniu i realizowaniu działań trudnych na wybranych przykładach:
-  Doświadczenia działań public relations wypływaj?ce z sejmowych komisji śledczych (na wybranych przykładach);
-  Doświadczenia działań public relations zwi?zane powstrzymywaniem ataku medialnego konkurencji i narzędzia wymuszania standardów zawodowych na dziennikarzach (na wybranych przykładach);

3). Możliwości prawne powstrzymania lub ograniczenia negatywnych publikacji prasowych w świetle praktyki polskiego prawa prasowego;

Media&Doradztwo ma  bogate doświadczenie w public relations i public affairs. Specjalizuje się w zarz?dzaniu sytuacj? kryzysow? w przedsiębiorstwie. Partnerzy firmy maj? duże doświadczenie dziennikarskie, dyplomatyczne i w zakresie regulacji prawnych. Firma działa od 1999 roku.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!