Cykl szkoleń dla tłumaczy języka francuskiego

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone) - jeden moduł

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Data:                                                       08.05.2009 – 05.06.2009

Godzina:                                            09:45 – 17:15

Cena za moduł:                         550 PLN firmy stowarzyszone, 750 PLN niestowarzyszone

Grupa docelowa:

Cykl szkoleń przeznaczony jest dla tłumaczy języka francuskiego, tłumaczy przysięgłych, przyszłych tłumaczy przysięgłych, prawników, wszystkich osób zainteresowanych przekładem prawniczym i s?dowym.

Szkolenie zorganizowane w ramach cyklu trzech jednodniowych modułów po 8 jednostek (45 min. każde)

Cel szkolenia:

- nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przekładu prawniczego i s?dowego

- poznanie właściwego zastosowania  terminów prawniczych
-  zapoznanie się z najczęściej spotykanymi pułapkami oraz trudnościami właściwymi dla przekładu
-  zapoznanie się z szerszym kontekstem polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej warunkuj?cej powstanie w/w dokumentów

Cykl szkoleń zorganizowany jest w postaci trzech następuj?cych modułów:

Moduł I -   Akt notarialny 03.04.2009

Terminologia umów m.in. umowa kupna-sprzedaży, umowa najmu, umowa zastawu.

Pełnomocnictwa: ogólne, substytucyjne i inne.

Moduł II -Przekład dokumentów s?dowych 08.05.2009

Terminologia dotycz?ca tłumaczenia dokumentów s?dowych z uwzględnieniem francuskiego i polskiego porz?dku prawnego. Tłumaczenie dokumentów na język polski i francuski, m.in. pism i orzeczeń s?dowych, pism procesowych: pozwy, wnioski, pełnomocnictwa procesowe oraz pism w toku postępowania.

Moduł III - Przekład dokumentów s?dowych 05.06.2009

Prawo spółek z uwzględnieniem wiedzy na temat form prawnych przedsiębiorstw istniej?cych w Polsce i we Francji: m.in. umowa spółki, wyci?g z KRS, protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umowa o zarz?dzanie i inne.

W ramach udziału w szkoleniu, wszyscy uczestnicy otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego autentyczne materiały źródłowe, ćwiczenia oraz słownik terminologii.

Istnieje możliwość udziału w dowolnej ilości modułów.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

Agenda kursów 2008 / 2009

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

    

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!