Cyberbezpieczeństwo i zagrożenia z tym związane


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cyberbezpieczeństwo stało się jednym z największych wyzwań przed jakimi stanęły współczesne państwa, gospodarki oraz społeczeństwa. Liczba incydentów cyberprzestrzeni rośnie w tempie do tej pory niespotykanym. Docieraj? do nas sygnały o coraz bardziej zuchwałych cyberatakach, wobec których bezbronne okazuj? się już nie tylko jednostki ale również potężne korporacje oraz państwa.

To bardzo wieloaspektowe zagadnienie nie jest dostatecznie zaadresowane przez obowi?zuj?ce przepisy prawa. Debata na temat modelu walki z cyberprzestępczości? w zasadzie dopiero się zaczyna. Tymczasem w praktyce już teraz istnieje konieczność podejmowania skutecznych działań w walce z tym procederem. Podczas seminarium będziemy starali się pokazać jak można próbować radzić sobie z cyberprzestępczości? maj?c do dyspozycji dostępne w tym momencie instrumenty prawne.

Zagadnienia dotycz?ce cyberprzestępczości będziemy starali się przedstawić ilustruj?c je konkretnymi przykładami cyberprzestępstw, z którymi mamy do czynienia w naszej praktyce. Postaramy się udzielić odpowiedzi m.in. na następuj?ce pytania:

  • Jakie działania należy podj?ć w przypadku przeprowadzenia skutecznego cyberataktu?
  • Jakie s? najczęściej spotykane w naszej praktyce modele działania cyberprzestępców?
  • W jakim stopniu zarz?d firmy ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie firmy przed cyberatakami?
  • Jakie będ? kierunki zmian w przepisach prawa w zwi?zku ze wzrastaj?c? liczb? cyberprzestępstw?

Osoby prowadz?ce :

Janusz Tomczak - adwokat, partner kancelarii, jest odpowiedzialny za praktykę karn?, zajmuje się także praktyk? rozwi?zywania sporów i arbitrażu. Odpowiada również za obszar cyberbezpieczeństwa w praktyce prawa nowych technologii.

Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w postępowaniach karnych, karnych gospodarczych i cywilnych. Bierze udział w postępowaniach wewnętrznych maj?cych na celu wyeliminowanie albo ograniczenie negatywnych konsekwencji przestępstw gospodarczych.

Doradza również w zakresie mechanizmów pozwalaj?cych zapobiegać nieprawidłowościom i nadużyciom w działalności gospodarczej (compliance programmes). Ocenia ryzyko odpowiedzialności karnej wynikaj?ce ze  zdarzeń gospodarczych.

Jest autorem kilku publikacji dotycz?cych praktycznych aspektów postępowań karnych oraz zwalczania przestępczości gospodarczej. Prowadzi wykłady i szkolenia dotycz?cych różnych aspektów odpowiedzialności karnej oraz postępowań.

Jest współautorem ksi?żek „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” (Warszawa 2011) oraz „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelari? Wardyński i Wspólnicy.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz sędzi? Wyższego S?du Dyscyplinarnego Adwokatury. Pełni funkcję regionalnego reprezentanta na Europę Wschodni? Komisji Prawa Karnego przy IBA, jest też członkiem Lex Mundi oraz World Services Group.

Jest ekspertem Fair Trials International oraz Transparency International (współautor raportu „Stosowanie konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych” za lata 2011 – 2014).

Krzysztof Wojdyło - jest adwokatem, partnerem kancelarii odpowiedzialnym za praktykę prawa nowych technologii. Działa również w praktyce postępowań regulacyjnych oraz usług płatniczych.

Zajmuje się regulacjami dotycz?cymi elektronicznych instrumentów płatniczych, crowdfundingu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki, obrotu wierzytelnościami i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.

Jest autorem lub współautorem publikacji dotycz?cych między innymi crowdfundingu, robotyki, wirtualnych walut oraz nowych technologii w sektorze usług finansowych. Publikuje m.in. w „Monitorze Prawa Bankowego”. Wielokrotnie występował jako wykładowca na konferencjach oraz seminariach, w tym w ramach konferencji International Bar Association. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli start-upów. Jest koordynatorem grupy roboczej ds. regulacji działaj?cej w ramach Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!