Comprendre et gérer le changement (szkolenie w jęz. francuskim)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Wyjątkowe szkolenie z ekspertem z Francji

 

>

„Nic nie jest stałe, wszystko się zmienia”

Heraklit

Jednym z głównych wyzwań, przed jakimi staj? obecnie liderzy, jest umiejętność radzenia sobie ze zmianami, jakie nieustannie dokonuj? się w świecie. Transformacje i mobilność stały się czynnikami, bez których żadna firma nie jest już w stanie utrzymać się na rynku, a umiejętność jak najszybszego i skutecznego dostosowywania się do zmian można traktować jako kompetencję strategiczn?, niezbędn? w każdej firmie.

Nasze interaktywne warsztaty, opracowane na podstawie prac przeprowadzonych przez ekspertów od wprowadzania zmian w firmach, pozwol? na odkrycie mechanizmów rz?dz?cych zmianami i zidentyfikowanie czynników hamuj?cych. Ale radzenie sobie ze zmianami ma też wymiar ludzki: wymaga zrozumienia, jak proces ten odczuwaj? pracownicy, a tym samym umiejętności zapewnienia im wsparcia w  postaci odpowiednich zachowań, zmiennych w czasie – w zależności od etapu, na jakim znajduje się proces wprowadzania zmian.

Druga część warsztatów będzie poświęcona prezentacji strategii oraz narzędzi potrzebnych do zarz?dzania zmianami w firmie i udzielania niezbędnego wsparcia. Chodzi więc o przepracowanie poszczególnych etapów procesu, tak aby móc wykazać się zręczności? i spokojem, jakie powinny towarzyszyć procesowi wprowadzania zmian. Uczestnicy naucz? się też uwzględniać aspekt emocjonalny, aby być w stanie zapewnić swoim pracownikom lepsze wsparcie.

W trakcie warsztatów prowadzone będ? ćwiczenia i refleksje, które pomog? w  lepszym zrozumieniu, jaka postawa powinna towarzyszyć zmianom, i nabyciu odpowiednich kompetencji do radzenia sobie z tym procesem.

Osoby prowadz?ce szkolenie :

Maryvonne Lorenzen - konsultantka i trenerka (coach), wspiera kadrę zarz?dzaj?c? oraz pracowników działaj?cych w międzykulturowym środowisku. Pomaga im w  osi?ganiu i  umacnianiu pozycji lidera, doskonaleniu umiejętności dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności, podejmowaniu decyzji oraz wykorzystywaniu posiadanego potencjału.

Ma 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w wielkich międzynarodowych korporacjach we Francji, Afryce Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Zajmowała odpowiedzialne stanowiska w dziedzinie marketingu, kontaktów z  klientami, szkoleń i strategii. Wielokulturowe doświadczenie stanowi dla niej atut podczas współpracy z kadr? zarz?dzaj?c? i z firmami, które zmagaj? się z  trudnościami na rynku międzynarodowym. Maryvonne Lorenzen odpowiadała za rozwój działalności coachingowej na szczeblu europejskim w Korn/Ferry International i  stworzyła sieć certyfikowanych trenerów w wielu krajach. Pracowała też jako wykładowca w grupie HEC.

Maryvonne ukończyła HEC, posiada dyplom magistra socjologii (University of Houston), przeszła szkolenie dla trenerów (Coach University, USA) oraz posiada certyfikat TMC (COI – Cultural Orientation Indicator) i Element Humain.

Jest certyfikowanym trenerem (Master Certified Coach, MCC) International Coach Federation. Jest też aktywnym członkiem tej organizacji, któr? założyła w Niemczech. Była wiceprezesem ICF odpowiedzialnym za rozwój na szczeblu europejskim.

Do jej klientów należ?: Albea Group, Société Générale, EADS, Rada Europy, Bledina, GDF-Suez, Kraft Foods, LCL, Metro. W pracy posługuje się językiem francuskim, niemieckim i angielskim

 

Halina Piasecka - Trener i konsultant biznesowy (10 lat doświadczenia),  business i life coach. Współwłaścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Piasecka&Żylewicz Selective Training. Pracuje głównie z  kadr? menadżersk?.   Pomaga Menadżerom w rozwijaniu swoich mocnych stron, w realizacji celów zawodowych i osobistych. Szczególnie lubi prowadzić projekty dotycz?ce doskonalenia umiejętności zwi?zanych z zarz?dzaniem zespołem oraz zwiększaniem własnej efektywności liderskiej.   Autorka programu warsztatu "Zarz?dzanie stresem" dla kadry menadżerskiej, uzupełnianego przez coaching i szkolenie indywidualne w obszarze inteligencji emocjonalnej. Prowadzi coaching w języku francuskim i angielskim. Członek International Coach Federation (ICF). Swoje praktyczne doświadczenie coacha formalizuje bior?c udział w kursach i mentoringu Advanced Corporate Coaching Program Coach U licencjonowanego przez ICF. Psycholog biznesu, magister Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista ds. komunikacji, magister Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.  

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!