Ceny transferowe – zmiany regulacyjne i praktyka urzędów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
gratuit

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub DAF

 

>

Spotkanie prowadzone będzie w formie porównania obecnych i nadchodz?cych regulacji dotycz?cych cen transferowych, w zakresie poniższych zagadnień:

  • definicja powi?zań kapitałowych i osobowych;
  • rodzaje transakcji i zdarzeń podlegaj?cych regulacjom z zakresu cen transferowych oraz progi wartościowe, po których przekroczeniu transakcje podlegaj? obowi?zkowi dokumentacyjnemu;
  • zakres obowi?zków dokumentacyjnych, który uzależniony jest od przychodów lub kosztów podatnika, w tym omówienie tzw. local file, benchmark study, master file, country-by-country reporting;
  • nowe obowi?zki i odpowiedzialności członków zarz?du w zakresie cen transferowych;
  • przedstawienie terminów, w których należy sporz?dzić dokumentację cen transferowych.

Przedstawione powyżej zagadnienia zostan? uzupełnione praktycznym komentarzem, uwzględniaj?cym praktykę organów skarbowych, stanowisko i komunikaty polskiego Ministerstwa Finansów oraz kierunek zmian regulacji dotycz?cych cen transferowych kształtowany przez OECD.

Osoby prowadz?ce spotkanie :

Szymon Balcerzak - Szef Zespołu Cen Transferowych, Prawnik, Analityk.   Świadczy usługi kompleksowego doradztwa w zakresie cen transferowych obejmuj?cych ocenę ryzyka, tworzenie polityki cen transferowych oraz dokumentowanie i wycenę transakcji. Szymon Balcerzak bierze również udział w restrukturyzacjach działalności grup kapitałowych oraz wycenach przedsiębiorstw i wartości niematerialnych

Tomasz Zaleski - Szef Praktyki Prawa Podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w świadczeniu usług dla Klientów z sektora finansowego. Doradzał podatkowo w przedsięwzięciach i transakcjach na rynku kapitałowym i leasingowym. Prowadził liczne projekty z zakresu restrukturyzacji zadłużenia, obrotu wierzytelnościami. Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem zarówno polskich rozwi?zań jak i międzynarodowych lokalizacji holdingowych.

Przed doł?czeniem do KZP, Tomasz Zaleski był przez 6 lat zwi?zany z działem doradztwa podatkowego Ernst & Young, a następnie odpowiadał za politykę podatkow? w jednym z holdingów medialnych.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!