Autoprezentacja i prezentacja


CCIFP, ul. Mokotowska 19

Cena :
Firmy stowarzyszone:
Jeden dzień: 680 PLN
dzień w pakiecie: 580 PLN
Firmy niestowarzyszone:
dzień zwykły: 850 PLN
dzień w pakiecie: 800 PLN

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Autoprezentacja i prezentacja, Mabor, 07 – 08.04.2006
Jak efektownie i efektywnie wywierać wrażenie, o które chodzi?

Umiejętności autoprezentacji i przywi?zywania właściwej wagi do swego publicznego wizerunku s? warunkami sprawnych i udanych interakcji społecznych, a w przypadku osób, których zadaniem zawodowym jest prezentacja produktów czy usług – te umiejętności warunkuj? ich efektywność ekonomiczn?. Proponowane szkolenie dostarczy nie tylko wiedzy jak przygotować się do prezentacji /analiza audytorium, treści prezentacji, możliwości wykorzystania pomocy np. audiowizualnych, multimedialnych/ i jakie s? zasady i reguły oraz struktura prezentacji, jej rodzaje i dynamika, sposoby porz?dkowania i przekazywania informacji, ale przede wszystkim dostarczy wiedzy i umiejętności nt. psychologii prezentacji. Uczestnicy dowiedz? się jak wpływać na słuchaczy, angażować ich w przebieg spotkania zgodnie z założonymi celami, budować przekonanie o wspólnocie celów oraz jak zarz?dzać sob? i swoimi emocjami w przygotowaniu i w trakcie prezentacji, jak redukować napięcie i stres i jak się mobilizować.

Szkolenie jest adresowane do:
•  Wszystkich, którzy przygotowuj? lub prowadz? prezentacje, spotkania z klientem i wyst?pienia w małych i dużych grupach
•  Wszystkich, którzy s? zainteresowani wzrostem własnej skuteczności w kontaktach z innymi
•  Wszystkich, których praca wymaga kierowania własnym wizerunkiem i obrazem prezentowanego produktu

Cel szkolenia:
•  Zwiększenie umiejętności budowania wizerunku własnego, reprezentowania firmy i jej usług
•  Poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowania i zasad skutecznego przeprowadzenia prezentacji
•  Zwiększenie sprawności efektywnego komunikowania się z odbiorcami
•  Zdobycie umiejętności wpływu na słuchaczy zgodnie z założonymi celami prezentacji
•  Rozwój własnego stylu przeprowadzania prezentacji
•  Poznanie własnych zasobów i możliwości w obszarze działań autoprezentacyjnych
•  Trening umiejętności autoprezentacyjnych
•  Wzmocnienie własnej siły perswazyjnej poprzez poszerzenie świadomego używania działań autoprezentacyjnych
Efekt szkolenia:
Uczestnicy szkolenia rozwin? swoje umiejętności prezentacji danych. Naucz? się tego, jak w różnych sytuacjach kierować wrażeniem które wywieraj? na różnych odbiorcach. Ćwiczenia praktyczne umożliwi? uczestnikom przepracowanie konkretnych zadań z którymi spotykaj? się na co dzień. Szkolenie to pozwoli na zminimalizowanie uczucia stresu obecnego przed i w trakcie wyst?pienia. Dzięki zdobytej wiedzy, konkretnym narzędziom i pracy nad swoimi słabymi punktami ostatecznym efektem będzie zwiększenie skuteczności podejmowanych działań autoprezentacyjnych i prezentacyjnych np.   polepszenie relacji z klientami, czy wzrost skuteczności w sytuacjach biznesowych.

  Szczegółowy program merytoryczny:

Dzień I – Psychologiczne umiejętności profesjonalnej prezentacji
1.  Diagnoza własnego stylu w prowadzeniu prezentacji

2.  Zasady efektywnego komunikowania się z różnymi grupami odbiorców

3.  Reguły profesjonalnego przygotowania i poprowadzenia prezentacji

4.  Analiza typowych i indywidualnych trudności podczas prezentacji

5.  Wykorzystanie wiedzy psychologicznej z zakresu wywierania wpływu

6.  Rozpoznawanie objawów stresu i sprawdzone metody koncentracji uwagi i radzenia sobie ze stresem

Dzień II – Praca z własnym wizerunkiem
1.  Poznanie mapy własnych zasobów w zakresie działań autoprezentacyjnych:
•  autodiagnoza cech osobowościowo - temperamentalnych
•  określenie stylu autoprezentacyjnego i możliwości rozwojowych

2.  Zasady wywierania wpływu na audytorium:
•  metody wzbudzania i utrzymywania uwagi i zainteresowania
•  dramaturgia wypowiedzi a reakcje audytorium

3.  Sytuacja autoprezentacji:
•  osoba prezentera
•  cele zwi?zane z wyst?pieniem
•  mechanizmy efektywnej komunikacji i perswazji

4.  Praca z narzędziami autoprezentacyjnymi:
•  strategie radzenia sobie ze stresem
•  praca z głosem
•  praca z wizerunkiem własnym (wizażystka)


5.  Sprzedaż business to business, DOOR,

Sprzedaż dóbr nie będ?cych dobrami konsumpcyjnymi, lecz produktami lub usługami wspomagaj?cymi (jak oprogramowanie, usługi reklamowe, wyposażenie magazynów itp.) wymaga od przedstawicieli firm dodatkowych umiejętności. Dlatego też tematy szkolenia „Sprzedaż business to business” zawieraj? elementy nie uwzględnione w treningu „Sprzedaż bezpośrednia”, którego s? rozszerzeniem. Szkolenie doskonali umiejętności wspomagaj?ce nie tylko realizację bież?cych planów sprzedażowych, ale także pomocne w budowaniu dobrych relacji z klientem i zwiększaj?ce skuteczność sprzedaży w przyszłości.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?
Warsztat skierowany jest do handlowców obsługuj?cych klientów korporacyjnych i biznesowych.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
Uczestnicy szkolenia naucz? się dostosowywać własne działania do specyficznych wymogów klientów korporacyjnych i biznesowych. Doskonal?c umiejętności komunikacyjne, będ? sprzedawać produkt z większ? pewności? siebie i wiar? w firmę, któr? reprezentuj?. Zdobęd? umiejętności planowania sprzedaży oraz długofalowej współpracy z klientem, także w sytuacji braku zainteresowania lub potrzeb handlowych
Jak wygl?da szkolenie?
Szkolenie dostarczane jest w formie treningu, podczas którego 60 – 70 % czasu przypada na praktyczne ćwiczenia zwi?zane z tematyk? szkolenia. Podstawowymi narzędziami i metodami s? symulacje oparte na Państwa przykładach i ich analizy oraz informacje zwrotne i personalne wskazówki od trenera i grupy. Podczas szkolenia wykorzystywane s? również kwestionariusze wraz z mini wykładami, dyskusjami grupowymi i prezentacjami oraz ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Dobór metod uzależniony jest od ostatecznego programu szkolenia.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności.

1.   Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!