Asertywność w miejscu pracy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami, czyli bezpośredniego, uczciwego i stanowczego formułowania swoich uczuć, postaw, opinii czy pragnień. Powi?zana jest głęboko z poczuciem własnej wartości i szacunku dla samego/samej siebie.

Zachowanie asertywne polega na reprezentowaniu własnych interesów z uwzględnieniem interesów drugiej osoby. Zachowanie asertywne pomaga skutecznie załatwić wiele ważnych dla nas spraw.

Cele warsztatu:

C   Poprawa jakości komunikacji poprzez wypracowanie postawy asertywnej wobec innych osób, która cechuje się otwartości? i jasności? w okazywaniu uczuć, komunikowaniu potrzeb, wydawaniu poleceń i udzielaniu informacji zwrotnej.

C   Poszerzenie kompetencji interpersonalnych o umiejętność wyznaczania granic.

Korzyści z uczestnictwa:

 • Każda osoba uczestnicz?ca będzie potrafiła umiejętnie udzielić informacji zwrotnej
 • Wypracowanie postawy asertywnej, na któr? składaj? się m.in.:
  • wyrażanie uczuć, pogl?dów, postaw i życzeń w sposób bezpośredni i stanowczy, szanuj?c opinie i prawa innych osób;
  • swobodna ekspresja uczuć zarówno pozytywnych jak i negatywnych;
  • umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nierani?cy innych;
  • zwracanie się do innych o przysługę czy pomoc;
  • świadomość siebie (własnych potrzeb i opinii, swojego potencjału i obszaru do rozwoju).

Program warsztatu:

 1. Pojęcie asertywności i zachowania asertywnego.
 2. Jak wspierać własn? asertywność - myśli negatywne i myśli pozytywne?
 3. Elementy asertywności: postawa, głos, słowa, gesty, konsekwencja działania.
 4. Postawa asertywna – ćwiczenia.
 5. Reguły udzielania informacji zwrotnej.
 6. Odgrywanie scenek z sytuacjami wymagaj?cymi asertywnego zachowania.
 7. Informacja zwrotna.

Trener

Dorota Szymonik - filozofka, muzykolożka, trenerka. Ukończyła Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, Muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Wokaln? im. J. Wasowskiego w Warszawie. W latach 2011-12, członkini klubu mówców i liderów Toastmasters Liders. Jednoczesna działalność artystyczna (muzyka, teatr) oraz edukacyjna filozoficzno-etyczna pozwoliły jej wykształcić własny styl pracy nad wyst?pieniem publicznym oparty zarówno na klasycznych i współczesnych zasadach retoryki i komunikacji jak i na zjawisku performansu. Wierzy, że każdy człowiek, zdobywszy odpowiednie narzędzia może być przekonuj?cym mówc?.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!