Analiza danych, synteza, strategiczne myślenie


CCIFP, ul. Mokotowska 19

Cena :
Firmy stowarzyszone:
Jeden dzień: 680 PLN
dzień w pakiecie: 580 PLN
Firmy niestowarzyszone:
dzień zwykły: 850 PLN
dzień w pakiecie: 800 PLN

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Analiza danych, synteza, strategiczne myślenie, Mabor, 10-11.04.2006

Jak rozwijać umiejętności analizy i wnioskowania?
Jak rozpoznać zagrożenia i szanse przy rozwi?zywaniu problemów?
Jak przygotować i efektywnie przeprowadzić prezentacje i dyskusje?

Szkolenie jest adresowane do:
•  Wszystkich osób zarz?dzaj?cych i podejmuj?cych decyzje zwłaszcza obarczone dużym stopniem ryzyka
•  Wszystkich osób wykorzystuj?cych decyzje grupowe i stymuluj?cych innych pracowników do pracy kreatywnej w organizacjach
•  Wszystkich specjalistów i menedżerów wykorzystuj?cych myślenie proceduralne w pracy zawodowej
•  Wszystkich pracowników zainteresowanych wzrostem własnych kompetencji syntetycznego i logicznego myślenia, zwłaszcza tych, którzy przedstawiaj? swoje analizy i wnioski przed audytorium

  
Cel szkolenia:
•  rozwój umiejętności myślenia dywergencyjnego i konwergencyjnego w sposób dostosowany do warunków i problemu
•  rozwój umiejętności wnioskowania i przewidywania zagrożeń i szans w rozwi?zywaniu problemów
•  wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystywania myślenia jako algorytmu i heurystyki w pracy zawodowej
•  wzrost wiedzy i umiejętności przygotowania i przeprowadzenia efektywnych i syntetycznych wniosków w pracy końcowej ( np. prezentacje, dyskusje)

Efekt szkolenia:
•  Wzrost umiejętności podejmowania decyzji i oceny sytuacji w poszukiwaniu zasobów i zagrożeń jako konsekwencji strategicznego wnioskowania
•  Rozwój umiejętności myślenia dywergencyjnego nastawionego na wykorzystywanie sprzeczności
•  Rozwój umiejętności wykorzystywania naturalnych zachowań ludzi, także stereotypów i pracy z błędami popełnianymi we wnioskowaniu
•  Wzrost motywacji wewnętrznej
•  Poszerzenie wiedzy dotycz?cej modeli podejmowania decyzji i oceny ryzyka
•  Rozwój zdolności przewidywania pułapek i zagrożeń zwi?zanych z operacjami składaj?cymi się na myślenie

  Szczegółowy program merytoryczny:

Dzień I – myślenie jako algorytm i heurystyka
1.  Myślenie jako algorytm i myślenie jako heurystyki – blok ćwiczeń oraz mini wykład na temat prawidłowości myślenia
2.  Myślenie w pracy zawodowej – podstawowe pułapki zwi?zane ze sztywności? myślenia, wykorzystywaniem procedur
3.  Ustalenie sposobów rozpoznawania i ustalania celów analizy i innych operacji umysłowych (stawianie zrozumiałych hipotez i pytań, określanie wskaźników wspomagaj?cych proces myślenia)

4.  Przedstawienie jednolitych narzędzi analitycznych i syntetycznych wraz z wyjaśnieniem rozumienia podstawowych pojęć (blok ćwiczeniowy)
5.  Trening myślenia kreatywnego, dywergencyjnego w odniesieniu do problemów narzuconych

Dzień II – praktyczne wykorzystanie myślenia sprawnego w pracy zawodowej
1.  Przygotowanie moderowanej dyskusji oraz prezentacji danych przez uczestników we współpracy z trenerami na tematy wygenerowane wspólnie przez grupę uczestników – blok treningowy
•  wspieranie wykorzystywania myślenia sprawnego w etapie przygotowawczym i w etapie wykonawczym
•  aktywizowanie myślenia własnego i myślenia innych
•  twórcze wykorzystywanie pracy grupowej i dyskusji

2.  Wybór i definiowanie informacji kluczowych dla wyznaczonego celu prezentacji, dyskusji czy innych form używania wnioskowania z etapu przygotowawczego (selekcja informacji, priorytetyzacja wniosków i weryfikowanie hipotez wstępnych).

3.  Wypracowanie przejrzystej formy analizy błędów i weryfikacji założeń – analiza efektu ojcowskiego, myślenia wstecznego. Procedury kontrolne.

4.  Wprowadzenie metod rozpoznawania końcowych oczekiwań odbiorców i własnych poprzez
a. autoanalizę
b. zdefiniowanie relacji
c. poznanie metod komunikacji i reguł ? wywierania wpływu.

5.  Trening umiejętności prowadzenia wnioskowania w sytuacjach zmieniaj?cych się i obarczonych ryzykiem – modele podejmowania decyzji, ocena ryzyka i zagrożeń, antycypacja rozwoju sytuacji. Blok ćwiczeniowy.

  Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności.

1.   Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!