Aktualności: VAT


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy nie-stowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prlegent:Salustro Reydel Polska

1.  Kształtowanie się kolejnych zmian przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług

a)  Zmiany od 25 czerwca 2004 roku
-  moment powstania obowi?zku podatkowego (wieczyste użytkowanie)
-  określenie innego miejsca świadczenia usług (pośrednictwo, doradztwo z zakresu sprzętu komputerowego i oprogramowania))
-  zwrot podatku VAT od towarów i usług nabytych w ramach programu SAPARD na podstawie umowy z Agencj? Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
b)   Zmiany od 19 października 2004 roku
-  rozszerzenie zakresu par. 4a rozporz?dzenia z 25 czerwca 2004 roku (badania i analizy techniczne)
-  obniżona stawka podatku VAT 0% - w stosunku do towarów poddawanych w Polsce przerobie
c)  Zmiany od 1 stycznia 2005 roku
-  system gazowy i system elektroenergetyczny a VAT
-  miejsce świadczenia przy dostawie gazu i energii elektrycznej
-  obniżona stawka podatku VAT 0% czy wewn?trzwspólnotowa dostawa przy dostawie gazu i energii

2.   Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
-  system gazowy i elektroenergetyczny w VAT
-  internet
-  opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

3.   Pierwsza korekta podatku VAT (do 25 lutego 2005 roku)
-  zasady ustalania proporcji (pojęcie obrotu)
-  wył?czenia z obrotu dla potrzeb ustalenia proporcji
-  korekta VAT a podatek dochodowy od osób prawnych

4.   Stanowiska organów podatkowych dotycz?cych zakresu stosowania przepisów dotycz?cych podatku VAT
-  bonusy, premie roczne
-  import usług przedmiotowo zwolnionych z VAT a obowi?zek wystawiania faktur wewnętrznych
-  refakturowanie

Salustro Reydel Polska jest spółk? audytorsk?-doradcz?, obecn? w Polsce od 1992 roku. To filia francuskiej firmy audytorskiej Salustro Reydel, drugiej co do wielkości niezależnej spółki audytorskiej we Francji.
Salustro Reydel Polska zatrudnia obecnie ponad sześćdziesięciu polskich i francuskich ekspertów:
• biegłych rewidentów
• audytorów
• doradców podatkowych
• głównych księgowych i księgowych
• konsultantów z zakresu prawa pracy.

Działalność Salustro Reydel Polska ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji finansowej w ramach świadczonych usług, w zakresie bież?cego zarz?dzania i pomocy przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Dynamika zachodz?cych na rynku zmian wytworzyła zapotrzebowanie na różnorodne usługi finansowe. Salustro Reydel Polska towarzyszy swoim klientom w realizacji projektów inwestycyjnych, proponuj?c szeroki zakres usług, w tym: badanie sprawozdań finansowych, przegl?d ksi?g, due diligence, wycena przedsiębiorstw, reporting zgodnie z normami międzynarodowymi, prowadzenie ksi?g rachunkowych, doradztwo księgowe, naliczanie plac i obsługa kadrowa, a także doradztwo podatkowe i socjalne.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!