Akcjonariat pracowniczy w teorii i w praktyce

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W czasie dynamicznie zmieniaj?cej się sytuacji ekonomicznej szczególnego znaczenia nabieraj? działania maj?ce na celu zwiększenie świadomości oraz odpowiedzialności pracowników za wyniki przedsiębiorstw w których świadcz? pracę, jak również pogłębienie zaufania w relacjach pomiędzy pracownikami i pracodawc?.

Instrumentem, który pozwala osi?gn?ć wskazane powyżej cele s? programy akcjonariatu pracowniczego z dużym powodzeniem stosowane od wielu lat w innych krajach, w szczególności we Francji. Pracownicy polskich spółek-córek otrzymuj? oferty uczestnictwa w międzynarodowych planach akcjonariatu pracowniczego implementowanych na poziomie grupy przez spółkę-matkę.

Dlaczego warto wzi?ć udział?

Kadra zarz?dzaj?ca polskich spółek-córek jest konfrontowana z rozwi?zaniami wypracowanymi poza Polsk?. Jednocześnie jest zobligowana do dopasowania tych obcych rozwi?zań do regulacji obowi?zuj?cych w Polsce. Tymczasem polskie regulacje nie przewiduj? w chwili obecnej, żadnych szczególnych udogodnień lub uregulowań w tym zakresie.

Co więcej, w ostatnim okresie, ugruntowuje się bardzo restrykcyjne stanowisko organów podatkowych w stosunku do opodatkowywania korzyści płyn?cych dla pracowników z programów jeszcze przed ich faktycznym otrzymaniem przez tych ostatnich. Warto zatem poznać zarówno założenia programów akcjonariatu pracowniczego, jak i zwi?zane z nimi korzyści oraz ryzyka i pułapki legislacyjne.

Do kogo skierowane jest seminarium?

Dyrektorzy i managerowie, dyrektorzy działów prawnych, dyrektorzy HR, kadra zarz?dzaj?ca średniego szczebla.

W programie:

I. Akcjonariat pracowniczy – kompendium wiedzy

1. Korzyści płyn?ce z implementacji programu akcjonariatu pracowniczego dla pracodawcy i pracownika.
2. Najczęściej implementowane rodzaje programów akcjonariatu pracowniczego.
3. Ograniczenia regulacyjne dotycz?ce obrotu papierami wartościowymi oraz wykorzystywania innych instrumentów finansowych.
4. Ryzyka podatkowe, w szczególności zwi?zane z natychmiastowym opodatkowaniem korzyści otrzymywanych przez pracowników.
5. Zagadnienia z zakresu prawa pracy w kontekście  akcjonariatu pracowniczego  (wpływ na stosunek pracy, forma wprowadzenia programu w przedsiębiorstwie, kwestie ZUS, itp.)

II. Akcjonariat pracowniczy w praktyce - case study

1. AUCHAN POLSKA: Małgorzata Lenarczyk, Radca prawny dzialu HR oraz Dorota Patejko, Dyrektor ds. Komunikacji Auchan Polska Sp. z o.o.
2. ALSTOM POWER: Marek Szelewicki, Dyrektor ds. Komunikacji Alstom Power Sp. z o.o.

III. Pytania i odpowiedzi


Partner seminarium:

http://www.skslegal.pl

Prelegenci:

Sławomir Łuczak, radca prawny
Partner w SK&S. Specjalista w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, celnego i dewizowego. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach podatkowych przed organami podatkowymi i s?dami administracyjnymi. W kancelarii kieruje departamentem obsługuj?cych klientów francuskich. Przed rozpoczęciem pracy w kancelarii SK&S w 1998 r., zdobywał doświadczenie w renomowanej francuskiej kancelarii audytorskiej. Jest autorem szeregu artykułów i publikacji poświeconych prawu podatkowemu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Paweł Kawarski, radca prawny
Starszy Prawnik w SK&S. Specjalista w zakresie prawa spółek, prawa rynku kapitałowego oraz szeroko pojętego prawa bankowego i instytucji finansowych. Przed rozpoczęciem pracy w kancelarii SK&S zdobywał doświadczenie w wiod?cych bankach polskich. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Piotr Andrzejak, radca prawny, doradca podatkowy
Starszy Prawnik w SK&S. Specjalista w zakresie prawa podatkowego, celnego i dewizowego, w szczególności w obszarze optymalizacji podatkowej dla transakcji zagranicznych zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i obcokrajowców przebywaj?cych w Polsce. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Przed rozpoczęciem pracy w kancelarii SK&S w 2001, zdobywał doświadczenia zawodowe w zespole doradztwa podatkowego firmy Arthur Andersen. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Roch Pałubicki, radca prawny
Starszy Prawnik w SK&S. Specjalista w zakresie prawa pracy, posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu umów i porozumień dotycz?cych stosunków pracy, zakładowych przepisów prawa pracy, a także porozumień pomiędzy zwi?zkami zawodowymi i pracodawcami. Specjalizuje się również w kwestiach zwi?zanych z czasem pracy oraz wynagradzaniem pracowników. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!