6.10 Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi szansą dla przedsiębiorców z sektora

Cena :
przy zapisie przed 5 września 833 PLN + VAT, w późniejszym terminie 980 PLN + VAT

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>„Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi szans? dla przedsiębiorców z sektora”,


Konferencja  odbędzie się 6 października 2011r. w Hotelu InterContinental w Warszawie.
  

Celem konferencji jest przedstawienie perspektyw rozwoju polskiego rynku gospodarki odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porz?dku w gminach. Nowelizacja, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., wprowadzi rewolucyjn? zmianę w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, przekazuj?c gminom władztwo nad tymi odpadami.


Zgodnie z obecn?, kontrowersyjn? regulacj?:

-  obowi?zek zagospodarowania odpadów komunalnych spoczywa na właścicielach

   nieruchomości
-  usługi odbioru odpadów świadczone s? przez przedsiębiorców na zasadach

   wolnorynkowych  
- możliwości gmin w zakresie kierowania strumieniem odpadów s? ograniczone.
  

Aktualny stan systemu gospodarki odpadami komunalnymi stawia pod znakiem zapytania możliwość wykonania przez Polskę obowi?zków nałożonych przez prawo UE. Nowy system ma ułatwić spełnienie celów ilościowych oraz niezbędne inwestycje w infrastrukturę właśnie m.in. poprzez zagwarantowanie gminom kontroli nad strumieniem odpadów komunalnych oraz wprowadzenie opłaty za zagospodarowanie odpadami od mieszkańców. Reforma wprowadza także daleko id?ce zmiany w zakresie odbioru tychże odpadów, w zwi?zku z wdrożeniem obowi?zku zlecania usług odbioru odpadów przez gminy przedsiębiorcom i istotnym ograniczeniem możliwości bezprzetargowego powierzania powyższych usług spółkom komunalnym (tj. gminnym jednostkom organizacyjnym).


Podczas konferencji poruszone zostan? następuj?ce zagadnienia:

-  aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce oraz skala niezbędnych

   inwestycji
-  podstawowe założenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
- formy realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz możliwości ich finansowania
-  plany inwestycyjne gmin, długoletnie strategie gospodarki odpadami
-  szanse i możliwości biznesowe dla przedsiębiorców z sektora gospodarki odpadami.
  

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedsiębiorców zajmuj?cych się gospodark? odpadami, odbiorem i transportem odpadów, selektywn? zbiórk? odpadów, dostawców technologii dla instalacji przekształcania odpadów oraz przedsiębiorców budowlanych zajmuj?cych się budow? instalacji do przekształcania odpadów.

Uczestnikami konferencji będ? także przedstawiciele jednostek samorz?du terytorialnego, na których, zgodnie z nowymi regulacjami, spoczywać będ? obowi?zki dotycz?ce gospodarki odpadami.


Program konferencji:

-  Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce – diagnoza stanu aktualnego,  , Emilia Kołaczek, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska


-  Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce – prognozowane kierunki zmian,  Anna Ogrodowczyk, Specjalista ds. ochrony środowiska / Krzysztof Hoinca, Specjalista ds. energetyki i termicznego przetwarzania odpadów, Mott MacDonald Limited


-  Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi,  Marcin Krakowiak, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka


-  Finansowanie projektów infrastrukturalnych w zakresie gospodarki odpadami, a fundusze europejskie,  Krzysztof Siwek, Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

-  Finansowanie projektów infrastrukturalnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Małgorzata Skucha, Zastępca Prezesa Zarz?du NFOŚiGW
  

-  Modele realizacji inwestycji w infrastrukturę zwi?zan? z gospodark? odpadami,  Alina Sarnacka-Łuczyn, Senior Manager, Ernst&Young

-  Jednostki samorz?du terytorialnego wobec nowej ustawy,  Barbara Przewoźna, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urz?d Miasta Poznania / Urz?d Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego (czekamy na potwierdzenie udziału Dyrektora Mariusza Adamskiego)


-  Perspektywy zmian i rozwoju w systemie gospodarki odpadami komunalnymi - panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorz?dów m.in. Łodzi, Koszalina, Krakowa, m.st. Warszawy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - UCZESTNIK >>>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - SPONSOR >>>

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI >>>

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i tłumaczona symultanicznie na język angielski. W zał?czeniu przesyłamy wstępny program oraz formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje otrzymaj? Państwo w biurze Organizatora tel. (0048 22 511 15 70) kontakt Pani Monika Socha m.socha(@)phig.pl Pani Zuzanna Gołębiewska z.golebiewska(@)phig.pl.


Organizator:

http://www.phig.pl/pl/

Partner merytoryczny:

http://www.dzp.pl/

Partnerzy:

http://www.ccifp.plhttp://www.ihk.pl/
http://www.spcc.pl/http://www.ppcc.pl/?lang=pl
  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!