28.06 Francuski język prawniczy


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
1 090 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 1 290 PLN (osoby prywatne i pracownicy firm niestowarzyszonych)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Intensywny kurs letni

Grupa docelowa:

Prawnicy, pracownicy oraz asystenci działów prawnych, tłumacze, studenci prawa. Wszystkie osoby pragn?ce w sposób nieskazitelny wyrażać się w formie pisemnej i ustnej we francuskim języku prawniczym w trakcie wykonywania codziennych czynności prawniczych.

Cele kursu:
-   nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się francuskim językiem prawniczym
-    poznanie pułapek oraz trudności językowych właściwych dla języka prawniczego
-    nabycie ogólnej wiedzy prawniczej w oparciu o praktyczne informacje z zakresu francuskiego, polskiego i europejskiego systemu prawa
-    praca nad autentycznymi dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, umowy, dokumentacja handlowa, listy oficjalne

Kurs ten jest jednocześnie przygotowaniem do specjalistycznego egzaminu organizowanego przez Izbę Przemysłowo – Handlow? w Paryżu (CCIP) - Diplôme de français professionnel juridique B2 (DFP Juridique B2). Dyplom ten potwierdza praktyczn? znajomość prawniczego języka francuskiego w mowie i w piśmie na poziomie zaawansowanym.

W ramach udziału w szkoleniu, wszyscy uczestnicy otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego autentyczne materiały źródłowe. Na zakończenie kursu, uczestnicy otrzymuj? certyfikat potwierdzaj?cy udział w zajęciach.

Czas trwania: 5 dni zajęć po 6 godzin lekcyjnych (ł?cznie 30 godzin lekcyjnych).   

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  

  Agenda kursów 2009 / 2010

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!