26.01 Przedsiębiorco, czy wiesz jak skorzystać z pomocy publicznej?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Pocz?tek roku to dobry moment na zaplanowanie realizacji nowych projektów, a w szczególności projektów maj?cych szansę na współfinansowanie z dostępnych środków publicznych. W jaki sposób pozyskać dostępne środki? Z jakich źródeł skorzystać w 2011 r.?

 

Dlaczego warto uczestniczyć?  

W trakcie seminarium omówimy:

 ?                 najciekawsze źródła pomocy publicznej dla przedsiębiorców planuj?cych realizację projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych czy też centrów usług wspólnych w Polsce, a także w Rumunii

 ?                 możliwości modelowania projektów pod k?tem wybranych obszarów wsparcia

 ?                 etapy procesu aplikacyjnego oraz zakres niezbędnej dokumentacji

 ?                 elementy wymagaj?ce szczególnej uwagi podczas tworzenia dokumentacji aplikacyjnej


Pomoc publiczna - czytaj artykuł >>>  


Seminarium skierowane jest do:

Członków zarz?du spółek, dyrektorów ds. inwestycji, dyrektorów ds. badań i rozwoju, dyrektorów finansowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie / realizację programów rozwojowych przedsiębiorstwa

 

W programie:  

1.             Dostępne źródła pomocy publicznej w Polsce - fundusze unijne, pomoc krajowa a także możliwości pozyskania środków na realizację projektów w Rumunii

2.             Obszary wsparcia: nowe inwestycje, badania i rozwój, centra usług wspólnych

3.             Kryteria oceny Spółki i projektu w ramach wybranych źródeł wsparcia

4.             Główne czynniki sukcesu projektu czyli maksymalizacja punktacji względem faktycznej realizacji projektu – case study

5.             Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – kluczowe kwestie, najczęstsze błędy wnioskodawców

6.             Indywidualne konsultacje z ekspertami

 

Partner merytoryczny:


http://www.taxand.pl  

 

Seminarium poprowadz?:

 

  

Bogusława Mazurek

Menadżer w Accreo Taxand. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego w Ernst & Young, gdzie zajmowała się realizacj? projektów zwi?zanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz pomocy państwa. Jest autork? artykułów i publikacji z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m.in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck.

  

Łukasz Pupek

Starszy konsultant w Accreo Taxand. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej w Polsce i Rumunii na realizację dużych projektów inwestycyjnych w sektorze produkcyjnym, projektów zwi?zanych z tworzeniem Shared Services Centres, a także projektów z zakresu gospodarki odpadami i energetyki odnawialnej. Posiada szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w PARP oraz UKIE. Posiada certyfikat zarz?dzania projektami PRINCE2. Jest autorem artykułów o tematyce zwi?zanej z procesem pozyskiwania i rozliczania wsparcia finansowego ze środków pomocy publicznej w Polsce i Rumunii na łamach Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej i magazynu Fundusze Europejskie.

Anna Zaleska

Starszy konsultant w Accreo Taxand. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na realizację nowych inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych, projektów zwi?zanych z utworzeniem centrów usług nowoczesnych oraz projektów informacyjno-promocyjnych. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Posiada certyfikat zarz?dzania projektami PRINCE2. Jest autork? artykułów o tematyce zwi?zanej z procesem pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków pomocy publicznej, a także procesem rozliczania dofinansowanych projektów m.in. dla Funduszy Europejskich i miesięcznika Forbes.

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!