25.04 Jak unikać ryzyk antymonopolowych w działach zakupów?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Proces dokonywania zakupów stanowi jeden z podstawowych elementów polityki handlowej każdego przedsiębiorcy. Decyzje zakupowe w dużej mierze determinowane s? chęci? maksymalizacji zysków przy jednoczesnej minimalizacji czynników ryzyka.

Źródłem ryzyk s? w szczególności obowi?zuj?ce regulacje prawne, wśród których na plan pierwszy wysuwaj? się przepisy prawa antymonopolowego zakazuj?ce praktyk antymonopolowych.

Istnienie ryzyk antymonopolowych wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie decyzji zakupowych zgodnie z prawem antymonopolowym, staj?c się przez to jednym z podstawowych warunków skuteczności ich działania.

Artykuł >>>>

Dlaczego warto uczestniczyć?

Wraz ze wzrostem kar pieniężnych nakładanych przez organy antymonopolowe wiedza w zakresie ryzyk antymonopolowych staje się dla przedsiębiorców coraz bardziej istotna. Celem seminarium jest omówienie tych ryzyk w praktyce oraz wskazanie możliwości ich minimalizowania w toku wykonywanej działalności.

Uczestnicy seminarium dowiedz? się o tym, jakie s? najczęstsze przypadki zachowań powoduj?cych powstanie ryzyk antymonopolowych i jak należy kształtować działania zakupowe, aby ich unikn?ć. W celu zilustrowania prezentowanej problematyki zostan? wykorzystane liczne przykłady z praktyki.

Wiedza zdobyta podczas seminarium pozwoli uczestnikom skutecznie minimalizować zagrożenia, a w konsekwencji efektywniej realizować strategię rynkow?.

Do kogo skierowane jest seminarium?

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli podmiotów aktywnie uczestnicz?cych w procesach zakupowych. Tematyka prezentowana podczas seminarium zainteresuje w szczególności te podmioty, dla których decyzje zakupowe stanowi? ważny składnik strategii rynkowej, której celem jest maksymalizacja zysków oraz minimalizacja kosztów zwi?zanych z dokonywanymi zakupami (sektor FMCG, przemysł, sieci detaliczne, budownictwo).

Z uwagi na szeroki zakres ryzyk antymonopolowych, uczestnikami mog? być wszystkie osoby odpowiedzialne za proces zakupowy w danej jednostce, wł?czaj?c w to pracowników działu zakupów i działu kontroli oraz przedstawicieli kierownictwa danej jednostki (zarz?d, rada nadzorcza).

Program:

1.       Prawo antymonopolowe, jako czynnik ryzyka.

 • aktywność organów antymonopolowych
 • sankcje pieniężne
 • odpowiedzialność odszkodowawcza
 • odpowiedzialność karna
 • utrata reputacji
 • ryzyko niezapowiedzianych kontroli (dawn raids)

2.       Ogólne zasady prawa antymonopolowego dotycz?ce praktyk zakupowych przedsiębiorców.

 • kryteria oceny zachowań zakupowych w świetle prawa antymonopolowego
 • rynek właściwy
 • porozumienia antykonkurencyjne i praktyki podmiotów dominuj?cych
 • forma i treść porozumień antykonkurencyjnych
 • ogólne zasady oceny zachowań podmiotów dominuj?cych

3.       Antykonkurencyjne porozumienia w kontekście praktyk zakupowych.

a.       Porozumienia pomiędzy konkurentami

 • uzgodnienia bezwzględnie zakazane
 • stowarzyszenia detalistów
 • wymiana informacji sensytywnych
 • porozumienia zakupowe

b.       Porozumienia zawierane z dostawcami

 • porozumienia cenowe
 • grupy zakupowo-sprzedażowe
 • opłaty za dostęp
 • wył?czność dostaw oraz dystrybucja wył?czna
 • wył?czność zakupów, zakaz konkurowania oraz narzucanie ilości
 • category management

4.       Decyzje zakupowe w kontekście zakazu nadużywania pozycji dominuj?cej.

 • narzucanie cen zakupu
 • odmowa zakupu
 • dyskryminacja
 • transakcje wi?zane
 • uci?żliwe warunki umów
 • podział rynku

5.       Jak minimalizować ryzyka antymonopolowe?

 • kształtowanie relacji z konkurentami
 • kształtowanie relacji z dostawcami
 • competition compliance

Seminarium poprowadzi:

       Jarosław Fidala
Associate w kancelarii prawnej Schampera, Dubis, Zaj?c i Wspólnicy sp. k. we Wrocławiu współpracuj?cej z międzynarodow? sieci? kancelarii Schindhelm. Absolwent Wydziałów Prawa Uniwersytetu w Łodzi i Tours (Master 2).

Doradza krajowym i zagranicznym podmiotom gospodarczym w zakresie prawa antymonopolowego, prawa ochrony konsumentów, prawa spółek, transakcji M&A oraz compliance. Doświadczenie zdobywał pracuj?c w międzynarodowych kancelariach prawnych Allen&Overy oraz Gide Loyrette Nouel.

Jarosław Fidala doradza przedsiębiorcom w toku ich bież?cej działalności w zakresie obejmuj?cym kompleksow? analizę zgodności ich działań z prawem antymonopolowym oraz prawem ochrony konsumentów. W ramach wykonywanej praktyki doradczej uczestniczy w postępowaniach antymonopolowych w Polsce oraz Unii Europejskiej, prowadzi bież?c? analizę umów i dokumentów handlowych przedsiębiorców, pomaga klientom w wypracowaniu strategii służ?cej zapewnieniu zgodności działań z prawem (competition compliance), prowadzi szkolenia z zakresu competition compliance oraz bierze udział w audytach. Jest autorem szeregu komentarzy, artykułów, opracowań i szkoleń z zakresu prawa antymonopolowego oraz prawa ochrony konsumentów.

Partner merytoryczny  :

  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!