25.01 Aspekty prawne dotyczące reklamy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Potrzeba promocji to biznesowa oczywistość. Przekaz reklamowy został jednak poddany wielu ograniczeniom, których zadaniem jest pogodzenie tej potrzeby z prawem klientów do rzetelnej informacji.      

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Znajomość podstawowych wymogów stawianych działalności reklamowej jest konieczności? dla wszystkich osób, które decyduj? o charakterze lub o treści przekazu reklamowego w firmach.

Naruszenie istniej?cych regulacji może bowiem rodzić poważne konsekwencje prawne - nie wył?czaj?c odpowiedzialności karnej. Z drugiej strony, świadomość istniej?cych norm pozwala lepiej przeciwdziałać przypadkom naruszenia własnych praw i interesów przez inne osoby, zwłaszcza konkurencję.

 

Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom podstawowych zasad prawa reklamy tak, aby  mieli większe szansę na samodzieln? identyfikację zagrożeń zwi?zanych z działalności? reklamow?.

 

Do kogo skierowane jest seminarium?

 

Zapraszamy wszystkie osoby, które decyduj? o sposobie prowadzonej działalności promocyjnej, a w szczególności o treści przekazu reklamowego.

Seminarium dotyczy szefów działów marketingu, reklamy, promocji, PR i komunikacji lub innych osób odpowiedzialnych za działalność na tych polach. Zapraszamy również pracowników działów prawnych, którzy nie zawsze maj? na co dzień do czynienia z zagadnieniami prawa reklamy.

 

W programie:

1.               Wprowadzenie - istotne regulacje

2.               Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji

 ?                     Wymogi uczciwej reklamy

 ?                     Reklama porównawcza

 ?                     Odpowiedzialność za naruszenie zasad uczciwej konkurencji w reklamie

3.               Regulacje szczególne (reklama a prawa konsumenta, reklama farmaceutyków, reklama w mediach i product placement)

4.               Reklama a inne chronione dobra

 ?                     prawa własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowe);

 ?                     dobra osobiste

5.               Marketing bezpośredni i spam

6.               Reklama jako utwór

 ?                     Istotne zasady i pojęcia prawa autorskiego (utwór, autorstwo, pola eksploatacji)

 ?                     Umowy o nabycie/stworzenie reklam: prawa i obowi?zki stron, najczęstsze błędy, praktyczne wskazówki

 ?                     Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich i sposoby jej ograniczenia

7.               Case studies

8.               Pytania i odpowiedzi

 

Partner merytoryczny:  

http://www.hoganlovells.com/

Seminarium poprowadz?:

 

  

Ewa Kacperek

Counsel w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii kancelarii Hogan Lovells. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji. Doradza polskim i międzynarodowym korporacjom w zakresie ochrony znaków towarowych, praw autorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji, umów licencyjnych i ochrony danych osobowych, jak również usług świadczonych drog? elektroniczn?.  Zajmuje się doradztwem w zwi?zku z transakcjami fuzji i przejęć oraz doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych. Ewa Kacperek jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

    

Piotr Zawadzki

Prawnik, członek Departamentu Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii kancelarii Hogan Lovells. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, a w szczególności w zagadnieniach ochrony znaków towarowych, prawie autorskim, jak również prawie nieuczciwej konkurencji. Piotr posiada również doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi klientami w zakresie doradztwa zwi?zanego z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim oraz prawem nieuczciwej konkurencji, a także ochron? domen internetowych.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

 

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!