23.02 Klub HR


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Rola HR w zarz?dzaniu zmianami w firmie

 

Przedsiębiorstwa, nie tylko w dobie kryzysu, s? zmuszone do ci?głych starań o umocnienie lub o zachowanie swojej pozycji konkurencyjnej na rynku. Taka sytuacja wymusza na nich konieczność skutecznego wdrażania nowych inicjatyw zwiększaj?cych przychody i/ lub obniżaj?cych koszty.  

 

Zarz?dzanie zmian? dotyczy zmiany postaw ludzkich, ma zatem bezpośredni zwi?zek z działalności? HR, który poprzez to może odgrywać znacz?c? rolę w osi?ganiu celów biznesowych.

 

Prawie zawsze oznacza to inne wymagania w stosunku do pracowników, ich umiejętności, postaw, sposobu pracy, miejsca jej wykonywania, etc. Dopiero w momencie, gdy pracownicy pracuj? zgodnie z nowymi oczekiwaniami, można uznać, że efekty biznesowe zmiany s? osi?gnięte.

 

DATA:                              czwartek, 23 lutego 2012, godz. 8:45 - 10:45

MIEJSCE:                     siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

 

W trakcie spotkania poruszymy następuj?ce zagadnienia:

 

 ?           Jaka jest rola HR w zarz?dzaniu zmian??

 ?           Jak skutecznie pełnić t? rolę?

 ?           Na czym polega zarz?dzanie zmian??

 ?           Jak zarz?dzanie zmian? przekłada się na sukces biznesowy projektów?

 ?           Kim s? kluczowi uczestnicy zmiany i jak? pełni? rolę?

 

Globalne badania pokazuj?, że skuteczne zarz?dzanie zmian? daje 5-6 większ? szansę na osi?gnięcie rezultatów biznesowych projektów, wymagaj?cych zaangażowania pracowników i zmiany ich sposobów pracy i postaw. ( ? Prosci. Benchmarking Report, 1997-2009.)

 

Spotkanie poprowadz?:

Krzysztof Ogonowski, Wiceprezes w BPI Polska, Dyrektor Działu Zarz?dzania Zmian?, gdzie prowadzi projekty transformacji biznesowej oraz doradza Zarz?dom polskich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania zmian organizacyjnych oraz Katarzyna Sobolewska, która zajmuje się podnoszeniem efektywności osobistej przedsiębiorców i menedżerów, szczególnie w warunkach zmiany organizacyjnej oraz doskonaleniem kompetencji w zakresie komunikacji.


http://www.bpi-group.com/polska/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem spotkań Klubu HR jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w działach personalnych w firmach. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.


Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!