20.01 Zasady gospodarowania środkami ZFŚS


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


W trakcie seminarium przedstawione zostan? zasady dotycz?ce obowi?zku tworzenia i zarz?dzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Powiemy o odpowiedzialności za prawidłowe stosowanie przepisów w tym zakresie oraz o możliwościach rozwijania działalności socjalnej w ramach obowi?zuj?cych zasad gospodarowania środkami z ZFŚS. Wskażemy na najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców, zwi?zane z opodatkowaniem wypłacanych świadczeń oraz na to, jak ich unikać w przyszłości.

 

Do kogo skierowane jest seminarium?

 

Zapraszamy wszystkich tych, którzy maj? wpływ na kształtowanie polityki socjalnej w firmach oraz osoby chc?ce uzupełnić, usystematyzować i poszerzyć wiedzę na temat korzyści wynikaj?cych z tworzenia ZFŚS, w tym: dyrektorów generalnych, członków zarz?dów odpowiedzialnych za sprawy pracownicze, dyrektorów personalnych, głównych księgowych, kadrowe.

 

W programie:

  1. Obowi?zek tworzenia ZFŚS

 ?                   obowi?zkowe, a fakultatywne tworzenie Funduszu

 ?                   wspólna działalność socjalna

 ?                   rola zwi?zków zawodowych/przedstawiciela pracowników w uzgadnianiu regulaminów oraz przyznawaniu świadczeń

 

  1. Zasady tworzenia ZFŚS

 ?                   sposób ustalania odpisów

 ?                   przekazywanie środków na rachunek bankowy

 ?                   odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie przepisów ustawy

 

  1. Gospodarowania środkami ZFŚS

 ?                   cele i rodzaje działalności socjalnej czyli na co można przeznaczać środki Funduszu

 ?                   osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

 ?                   kryteria socjalne obowi?zuj?ce przy przyznawaniu świadczeń

 ?                   regulamin ZFŚS

 

  1. ZFŚS a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS

 ?                   zasady opodatkowania wypłat z ZFŚS

 ?                   zwolnienie z obowi?zku opłacania składek ZUS od wypłat z ZFŚS

 ?                   błędy popełniane przez pracodawców

 

Partner merytoryczny:


http://www.mazars.pl  

  

Seminarium poprowadzi:

  

Justyna Trochimiuk

Menedżer w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych Mazars

Specjalista w doradztwie kadrowo-płacowym dla podmiotów polskich, zagranicznych oraz osób oddelegowanych do wykonywania pracy w Polsce na podstawie kontraktów zagranicznych zawartych ze spółkami, które nie posiadaj? swoich siedzib w Polsce. Jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.


------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!