18.05 Klub Inwestycji Publiczno-Prywatnych


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
Bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Kredytowanie i inwestycje publiczne ze strony banków

Spotkanie poprowadzi Piotr Bednarski, Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej.

DATA :           wtorek, 18 maja 2010, godz. 09:00 - 11:00
MIEJSCE:     siedziba CCIFP, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa – 7 piętro


Polska rzeczywistość PPP

  Po wejściu w życie nowych przepisów o PPP i koncesjach ogłoszono około trzydzieści przetargów na projekty PPP i koncesje. Zdecydowana większość z nich to koncesje w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przypomnijmy, że podstawow? zasad? formuły koncesji jest to, iż  koncesjonariusz „ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji”, a  „płatność od koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości zwi?zanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza”. Ten niefortunnie zredagowany przepis nawet przy dużej dozie dobrej woli należy traktować jako wyraźn? wskazówkę ustawodawcy: przychody z przedsięwzięcia nie powinny, co do zasady, pochodzić od sektora publicznego. Podstawow? cech? koncesji jest zatem przeniesienie ryzyka rynkowego w pełni na podmiot prywatny (forma quasi prywatyzacji), którego wynagrodzenie stanowić maj? pożytki z projektu. Finansowanie projektu bez w?tpienia nie obci?ża jednostki budżetowej. I z tego względu, w  formule koncesji, samorz?dy szukaj? szansy realizacji określonych inwestycji.

  
Możliwości realizacji przedsięwzięć, w których przychód pochodzi bezpośrednio od osób trzecich – odbiorców usług, s? ograniczone, a pomysły samorz?dów sprowadzaj? się często do inwestycji typu „buduj i zarabiaj” w dziedzinach pobocznych. W efekcie czytamy ogłoszenia o koncesji na budowę hali targowej, term, obiektów sportowych, mariny i przysłowiowych już aqua-parków. Podjęto także nieliczne próby realizacji inwestycji w sektorze zdrowia, w gospodarce wodno-kanalizacyjnej oraz budowy parkingów wielopoziomowych, o czym szerzej poniżej.

  
Jak projekty PPP oceniaj? instytucje finansowe?

  W roku 2007 banki komercyjne finansowały projekty PFI w Wielkiej Brytanii w sposób niemal sztampowy. Jasno określone ryzyko – determinowane przez rating gminy. Wytyczona marża z uwagi na bezpieczne ryzyko była stosunkowo niska – często z uwagi na niski zwrot na kapitale wręcz poszukiwano projektów bardziej złożonych, które zapewni? wyższe marże, a ustrukturyzowane ryzyko rynkowe nadal pozwoli ocenić transakcję jako bezpieczn?.


Załamanie na rynkach finansowych oraz światowy kryzys gospodarczy zachwiały przewidywalności? analiz. Ograniczenia płynności oraz ograniczona wiarygodność projekcji doprowadziły w rezultacie do skrócenia okresu finansowania projektów, w tym projektów PPP.


W obecnych warunkach, to formuła standardowego PPP, w którym przychodem zabezpieczaj?cym spłatę kredytu jest wynagrodzenie za usługi pochodz?ce od sektora publicznego, jest poż?danym przez banki rozwi?zaniem.

Jak bowiem ocenić ryzyko rynkowe w projekcie parkingu, którego na dzień dzisiejszy nie ma. Jak bezpiecznie oszacować, ile miejsc będzie zajętych, jak zmieni się to w przypadku obniżenia b?dź podniesienia ceny za miejsce; jak zmieni się obłożenie względem obszaru objętego płatnym parkowaniem? Czy wreszcie całkowity zakaz parkowania na ulicy – z założenia skutecznie wymuszaj?cy obłożenie parkingu wielopoziomowego w dużym mieście, niekoniecznie będzie skuteczne w mniejszej miejscowości. Lokalizacja parkingu, dogodność wjazdu, wysokość opłat za parkowanie na przyległych ulicach, stabilność polityki miasta w tym zakresie, egzekwowanie przez służby miejskie opłat i kar za parkowanie bez uiszczenia opłaty, plany rozbudowy transportu publicznego, zmiany w organizacji ruchu w mieście, wszystko to może wpłyn?ć na stopę zwrotu z inwestycji w parking i zdolność koncesjonariusza do obsługi pozyskanego finansowania.

Partner  
http://www.westlb.pl/


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 14 maja 2010.

Celem spotkań Klubu IPP jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w dziedzinie inwestycji i PPP. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.


Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.
Istnieje możliwość zapewnienia tłumaczenia na język francuskim w cenie 500 PLN. Ta kwota zostanie rozdzielona pomiędzy słuchaczami w zależności od ilości chętnych.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!