11.07 Jak pozyskać środki na wdrożenie innowacyjnych inwestycji? – seminarium on-line


wirtualne

Język : polski

Cena :
wydarzenie bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z Accreo Taxand i Accreo Legal zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium on-line poświęconym możliwościom pozyskania współfinansowania dla realizacji innowacyjnych inwestycji w działalności gospodarczej.

 

>

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwi?zań.

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie spotkania zaprezentujemy najważniejsze informacje na temat nowego instrumentu wsparcia - pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej, a także informacje w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, w tym procedury uzyskiwania patentu.

Spotkanie poprowadz? eksperci, którzy od wielu lat pomagaj? firmom ubiegać się o pomoc publiczn? w konkursach dla projektów innowacyjnych, badawczo-rozwojowych czy też z zakresu ochrony środowiska i OZE. Wśród ekspertów wyst?pi również Rzecznik Patentowy, posiadaj?cy doświadczenie w zakresie procedury uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej.

Wygodna formuła seminarium on-line daje uczestnikom możliwość:

 • uczestnictwa w spotkaniu bez wychodzenia z domu;
 • poł?czenia się z każdego miejsca w kraju;
 • zadawania pytań ekspertom w trakcie spotkania;
 • otrzymania materiałów informacyjnych.

---------------------------

Program:

 1. Jakie s? reguły udzielania wparcia?
 2. W jaki sposób pozyskać dostępne środki?
 3. Na co zwrócić uwagę startuj?c w konkursie? Jakich błędów unikn?ć?
 4. Jakie s? kryteria dostępu, kryteria oceny?
 5. Jak prawidłowo przygotować dokumentację i zał?czniki?
 6. Etapy procesu oceny dokumentacji.
 7. Współpraca z Urzędem Patentowym – procedura uzyskiwania patentu.

Seminarium poprowadz?:

Bogusława Mazurek
Menedżer. W Accreo Taxand pracuje od stycznia 2006 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego w Ernst & Young, gdzie zajmowała się realizacj? projektów zwi?zanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz pomocy państwa. Prowadziła wiele spotkań, szkoleń oraz warsztatów dla klientów biznesowych. Jest autork? artykułów, publikacji, raportów z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m.in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck.

Anna Zaleska
Senior Consultant
W Accreo Taxand pracuje od sierpnia 2007 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na realizację nowych inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych, projektów zwi?zanych z utworzeniem centrów usług nowoczesnych oraz projektów informacyjno-promocyjnych. Posiada szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Jest autork? raportów, artykułów o tematyce zwi?zanej z procesem pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków pomocy publicznej, a także procesem rozliczania dofinansowanych projektów m.in. dla Rzeczpospolitej, Funduszy Europejskich i miesięcznika Forbes.

Błażej Czajkowski
Senior Consultant
Do Zespołu EAST doł?czył we wrześniu 2008 r. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Ekonomia Integracji Europejskiej, Podyplomowego Studium Zarz?dzania Projektami Finansowanymi z Funduszy UE Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Politologii na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami zwi?zanymi z pozyskiwaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji w sektorze usług nowoczesnych oraz w sektorze gospodarki elektronicznej. Ponadto bierze udział w pracach zwi?zanych z przygotowaniem studiów wykonalności projektów zwi?zanych z energetyk?.
Jest autorem artykułów publikowanych przez Puls Biznesu i Rzeczpospolit? zwi?zanych z ubieganiem się o pomoc publiczn?. Występuje jako ekspert ds. funduszy europejskich z programach emitowanych przez TVN CNBC.

Marta Miszczuk
Rzecznik patentowy, Aplikant radcowski
Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie ochrony praw wył?cznych – szeroko   rozumianych praw własności przemysłowej (patentów, praw do znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, ochrony know-how, transferu technologii) oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, także w Internecie. Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w prawie ochrony konkurencji zapocz?tkowane stażem w Komisji Europejskiej, DG ds. Konkurencji (kartele). Analizuje zapisy umów pod k?tem ich zgodności z prawem konkurencji. Szkoli przedsiębiorców w zakresie ich obowi?zków wobec konsumentów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także na Uniwersytecie w Hanowerze (Niemcy) oraz w Rouen (Francja). Obecnie jest również aplikantem radcowskim III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie Accreo Taxand (www.taxand.pl, www.wygramyrazemeuro.pl) zostało wielokrotnie docenione, m.in. przez prestiżowy miesięcznik FORBES, który uznał Accreo Taxand za najskuteczniejszego doradcę unijnego przy pozyskiwaniu dotacji dla firm – dwukrotnie w 2009 i 2010 roku.

Organizator:

Partnerzy merytoryczni:

                                            

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!