09.06 Odszkodowania dla przedsiębiorców za błędne decyzje i bezczynność administracji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Przedsiębiorcy często maj? styczność z działalności? organów administracyjnych, które za pomoc? swoich decyzji wyznaczaj? prawa i obowi?zki    podmiotów gospodarczych. Dotyczy to koncesji, pozwoleń, zgód, itp.  Czasami zdarza się, że organ administracji wydaje decyzję, która z powodu jej niezgodności z prawem zostaje później uchylona. Często przedsiębiorca ponosi z tego tytułu szkodę finansow?.  

Wiedzieć więcej >>>>  
  

Bywa też tak, że organ nie wydaje decyzji mimo upływu przewidzianych prawem terminów. Jeżeli decyzja jest niezbędna do rozpoczęcia działalności, przedsiębiorca nie mog?c jej rozpocz?ć ponosi z tego tytułu szkodę maj?tkow?.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Celem seminarium jest przedstawienie przesłanek niezbędnych do uzyskania odszkodowania spowodowanego wydaniem niezgodnej z prawem decyzji lub też z tytułu bezczynności organu administracji.  
  

Podczas spotkania przedstawimy także praktyczne kwestie zwi?zane z dochodzeniem odszkodowania przed s?dem. Powiemy na co zwrócić uwagę przygotowuj?c się do procesu odszkodowawczego i jakie podejmować działania  w trakcie postępowania.

W programie, m.in.:  

  1. Odpowiedzialność administracji za wydanie niezgodnej z prawem decyzji
  2. Odpowiedzialność administracji z tytułu niewydania decyzji administracyjnej (z powodu tzw. bezczynności organu administracji)
  3. Proces odszkodowawczy przed s?dem powszechnym - zagadnienia praktyczne
  4. Odpowiedzialność Państwa za naruszenie prawa Unii Europejskiej

Do kogo skierowane jest seminarium?

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy z powodu wydania przez organy administracji niezgodnych z prawem decyzji ponieśli szkodę.

Seminarium poprowadzone będzie w przystępnej formie, w zwi?zku z tym z powodzeniem mog? w nim uczestniczyć nie tylko prawnicy przedsiębiorstwa, ale także członkowie zarz?du czy też dyrektorzy departamentów merytorycznych.
  

Partner merytoryczny:
  

http://www.wardynski.com.pl  

Prelegenci:

Dr Magdalena Niziołek jest radc? prawnym, doradc? kancelarii, członkiem Zespołu Rozwi?zywania Sporów i Arbitrażu. Specjalizuje się w sprawach z  zakresu prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, procedur administracyjnych, procedur s?dowo-administracyjnych i prawa samorz?du terytorialnego oraz w problematyce zarz?dzania wielkimi miastami.

Krzysztof Wiktor jest radc? prawnym, członkiem Zespołu Reprywatyzacji. Specjalizuje się w zagadnieniach dotycz?cych reprywatyzacji znacjonalizowanych nieruchomości, w tym w szczególności nieruchomości warszawskich. Zajmuje się również innymi zagadnieniami zwi?zanymi z obrotem nieruchomościami i inwestycjami. Doradza w aspektach prawa wyznaniowego i przy obsłudze prawnej osób prawnych kościołów i innych zwi?zków wyznaniowych.

Katarzyna Szychowska jest adwokatem belgijskim (członkiem Izby adwokackiej w Brukseli) oraz asystentem w Instytucie Studiów Europejskich Université Libre de Bruxelles. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa Unii Europejskiej, w szczególności prawa pomocy publicznej, konkurencji i wspólnego rynku. Posiada doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów przed Komisj? Europejsk? oraz w zakresie obrony przed polskimi s?dami i organami administracji praw przedsiębiorców wynikaj?cych z przepisów prawa Unii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.


Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!